Osona

Documents

Notes i calendari Municipals 2015
Descarrega en PDFInici del procés electoral. Entrada en vigor del decret de convocatòria : 31 de març de 2015.
 - Període electoral: del 31 de març fins el 24 de maig de 2015.
 - Campanya electoral: del 8 al 22 de maig de 2015
 
 Presentació i publicació de candidatures
 - Presentació a ERC Osona (Lluís) de la documentació (nom, sigles i logo, fotocòpies del DI) relativa a les candidatures d'ERC i Independents associades a ERC: 30 de març.

  - Publicació en el BOP de les candidatures presentades: 22 d’abril
 - Publicació en el BOP de les candidatures proclamades: 27 d’abril
  
Distribució de locals públics per a la realització d'actes de campanya electoral gratuïts
 -       Els ajuntaments han de comunicar a la JEZ els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral amb les especificacions dels dies i hores en què cadascun serà utilitzable: de l’1 al 10 d’abril.
 -       Publicació al BOP dels locals oficials i llocs públics que es reserven: fins el 15 d’abril
 -       Les JEZ atribueixen els locals i llocs disponibles, en funció de les sol·licituds presentades: l’1 de maig

 Distribució espais per a cartells i banderoles
 -       Els ajuntaments han de comunicar els llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles a la JEZ: de l’1 al 7 d’abril
 -       Les JEZ comuniquen als representants de cada candidatura els llocs reservats pels seus cartells i banderoles electorals: el 27 d’abril
  
Prohibició de realitzar campanya institucional que atempti contra els principis d’objectivitat i transparència del procediment electoral i d’igualtat entre els actors electorals del 31 de març fins el 24 de maig de 2015:
 -  Inaugurar obres i serveis o repartir publicacions que continguin al·lusions a fites i/o guanys obtinguts per qualsevol mitjà públic, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes, entre altres actuacions.

 -  Editar i repartir, amb finançament directe o indirecte dels poders públics, el següent material: llibres, revistes, fulletons, quaderns, catàlegs, tríptics, díptics, suports electrònics (CD, DVD, USB, etc) que continguin al·lusions a les realitzacions, fites i/o guanys obtinguts per qualsevol mitjà públic, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes d’alguna formació política que es presenti a les Eleccions.
 - Enviar, amb finançament directe o indirecte dels poders públics, correus electrònics, missatges sms, missatges per bluetooth que utilitzin imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes d’alguna formació política que es presenti a les Eleccions.
 - Inserir anuncis a qualsevol mitjà de comunicació que continguin al·lusions a les realitzacions, fites i/o guanys obtinguts per qualsevol mitjà públic, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes d’alguna formació política que es presenti a les Eleccions.

 Actes permesos del 31 de març fins el 24 de maig de 2015:
 - Fer entrar en funcionament obres o serveis públics.
-  Inauguracions de caràcter institucional per autoritats d’esdeveniments de caràcter comercial, industrial, professional, econòmic, cultural, esportiu o lúdic sempre que no es facin al·lusions a les realitzacions o a les fites de les autoritats que intervenen, ni tampoc s’indueixi, directament o indirecta, de forma mediata o immediata, el sentit del vot dels electors.
 -  Fer campanyes informatives que resultin imprescindibles per a la salvaguarda del interès públic o pel correcte desenvolupament dels serveis públics.
 -  Campanyes del govern espanyol (poder públic que convoca les eleccions), adreçades a informar els ciutadans sobre la inscripció en les llistes dels cens, sobre la data de les votacions, el procediment per votar i els requisits i tràmit del vot per correu en els termes previstos a l’article 50.1 de la LOREG. Aquesta publicitat institucional s’ha de realitzar en espais gratuïts dels mitjans de comunicació social de titularitat pública.
 
Així mateix, recordem que el proper dia 15 DE GENER FINALITZA EL TERMINI dels ciutadans de països amb Acords de reciprocitat per a presentar les sol·licituds d'inscripció en el cens electoral per poder votar. Aquestes sol·licituds s’han de presentar a l'ajuntament en el qual es troba inscrit en el padró municipal. Finalment, els ajuntaments hauran enviaran les sol·licituds a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a mesura que les vagin tramitant (com a màxim, abans del 20 de gener de 2015)
 
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

calendari electoral clicant a "Descarrega"