ERC Palafolls

Notícia

La supressió de la matrícula de l'EMMiD i la bonificació del cotxe elèctric, els principals imperatius d'ERC pel debat de les Ordenances Fiscals

Notícies
  • El ple es torna a convocar a les 9 h del matí, un horari difícil de conciliar
Esquerra Republicana de Catalunya a Palafolls proposarà dues modificacions importants sobre les Ordenances Fiscals (OOFF), que el Govern municipal portarà a la seva aprovació dijous 25 d'octubre en una sessió plenària extraordinària: la supressió de la matrícula de 50€ per alumne que l'equip de govern s'ha tret del barret sense avís previ a l'Escola Municipal de Música i Dansa, i una bonificació del 50% pels usuaris que apostin pel vehicle elèctric. ERC proposa reflexionar també sobre d'altres temes que no queden ben resolts, sobretot pel que fa referència a l'IBI, la recollida selectiva, o el clavegueram.

Una vegada més, la força liderada per Francesc Alemany denuncia que el govern convoqui el ple a les 9 h del matí, horari que farà impossible l'assistència d'alguns components del Grup Municipal d'ERC i dificultarà la defensa de les esmenes, i demana una rectificació en aquest sentit.

Supressió de la matrícula de l'Escola Municipal de Música i Dansa

ERC ha mostrat la seva sorpresa perquè el govern format per PSC-EUiA i el regidor no adscrit, hagi inclòs una matrícula de 50€ per alumne a l'Ordenança número 16 (Taxes de serveis generals), que es refereix a l'Escola Municipal de Música i Dansa. Després del rebombori ocasionat just abans de les vacances amb les prematriculacions i les contractacions irregulars, els republicans veuen del tot innecessari inventar-se ara una matrícula de 50€ per alumne que l'únic que farà serà agreujar el descontentament generalitzat amb la gestió d'aquest servei

En concret, es proposa suprimir aquesta referència:
"S'inclou la matrícula per tots els alumnes que es matriculin tant de música com de dansa per import de 50,00 euros/alumne, sense possibilitat de bonificació i sense retorn de la quota de matrícula en cas de baixa, en qualsevol moment del curs".

Bonificació del cotxe elèctric

Sobre l'altra modificació que els republicans pretenen introduir a les OOFF, hi ha una voluntat explícita de premiar els conductors amb consciència mediambiental que apostin per vehicles llur font d'energia sigui de tipus completament elèctrica, híbrida, o que utilitzin sistemes d’energia alternatius i/o combustibles ecològics menys contaminants, com ara el metà a excepció expressa del biodièsel. La proposta d'esmena correspon a l'Ordenança Fiscal número 3 que fa referència a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

En concret, es proposa introduir aquest text:
"Bonificacions potestatives

1.-Gaudiran d’una bonificació del 50% els vehicles elèctrics, híbrids, solars, amb pila d’hidrogen o que utilitzin fonts d’energia alternatives i/o combustibles ecològics menys contaminants, com ara el metà a excepció expressa del biodièsel.

2.-Als efectes de poder gaudir dels beneficis fiscals regulats en aquest article, les persones interessades n’hauran d’instar la seva concessió mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud que anirà acompanyada de la següent documentació:

- Permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle, en tots els casos

3.-La resolució que reconegui el dret a gaudir del benefici fiscal sol·licitat, en el seu cas, tindrà efecte en el mateix exercici tributari en què es formula la sol·licitud corresponent sempre que a la data de meritació de l’impost concorrin les circumstàncies o elements objectius que hi donen dret, i que la sol·licitud esmentada s’hagi formulat abans que la liquidació/rebut de padró hagi esdevingut ferma. Altrament, el benefici fiscal s’aplicarà a partir del següent exercici tributari".

ERC apunta els seus dubtes en altres temes que generen incertesa

A banda d'aquestes dues qüestions que els republicans consideren ineludibles, hi ha d'altres qüestions de caràcter prioritari que ERC no veu prou justificades en aquestes OOFF. Una d'aquestes és la bonificació de l'IBI per a famílies nombroses sense tenir en compte els ingressos ni recollir els valors ni els objectius de la fiscalitat progressiva. ERC tampoc no entén quina és la finalitat de la creació del concepte de "presa de xarxa" en relació al clavegueram, i que suposarà un import de 16,32€ anual, abans inexistent. La bonificació per sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric sense caràcter retroactiu i les bonificacions als usuaris particulars com a incentius per a promoure la recollida selectiva en són algunes d'aquestes qüestions.