ERC Palafolls

Documents

Moció del Grup Municipal d’ERC de Palafolls a favor de l’acompliment dels acords del Ple del Parlament de Catalunya sobre el món agrari

Atès que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 14 d’abril de 2010, va debatre les
propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al Debat
General sobre el món agrari, i es va arribar a un acord unànime.

Atès que la pagesia del nostre país es troba immersa en una greu crisi estructural,
agreujada per la conjuntura econòmica que patim, i que aquest sector acumula una
reducció mitjana de la renda agrària del 38 % des de l’any 2001.

Atès que en el cas particular del nostre municipi, aquesta crisi ha suposat que en deu
anys el nombre d’explotacions agràries hagi passat de 90 a 57 i una reducció de més
d’un 30% de la ma d’obra familiar amb ocupació dins d’aquest sector.

Atès que les més de 300 hectàrees de superfície agrària conreada a Palafolls, que
s’han vist reduïdes en prop d’un 20% en deu anys, són un element mediambiental i
paisatgístic elemental a protegir per al municipi.

Atès que, a finals de 2012, tindrem un grau d'execució del 60 % del Programa de
desenvolupament rural (PDR) corresponent al període 2007-2013, que representa un
total de 1.058,2 MEUR i, tenint en compte que el PDR es cofinança amb la proporció
45 % de la Generalitat, 30 % de l’Estat i 25 % de la Unió Europea, amb la subsegüent
pèrdua de finançament exterior.

Atès que l'actual president de la Generalitat de Catalunya es va comprometre, durant
el discurs d'investidura que va pronunciar el passat mes de desembre de 2010, amb el
contingut de la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.
Atès que, en la present legislatura, el Ple del Parlament de Catalunya ha ratificat
novament i per unanimitat el contingut d'aquesta resolució, mitjançant la moció 2/IX,
sobre el sector agroalimentari, i que s’han renovat els compromisos adquirits en el
debat sobre l'orientació política general del Govern, en el punt 109 de la Resolució
275/IX, el Grup Municipal d’ERC de Palafolls proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Subscriure l’estratègia que fixa la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya,
sobre el món agrari que, d’entre altres punts, proposa:

-Afavorir i destacar la gestió territorial i ambiental que realitzen les
explotacions agràries.

-Treballar per aconseguir una política europea agrària més adequada a
les necessitats catalanes i amb ajuts directes a l’explotació.

-Fomentar la producció de qualitat i de productes frescos propers al
consumidor.

-Treballar per un marc d’assegurances agràries que garanteixin la
viabilitat de les explotacions.

-Lluitar contra l’envelliment de la pagesia, l’abandó de les explotacions
incentivant l’incorporació del jovent a aquesta activitat.

-Treballar per l’apropament del productor al consumidor final amb preus
competitius per ambdós.

2. Instar el Govern de la Generalitat a desplegar les accions que permetin acomplir els
punts que integra la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món
agrari.

3. Iniciar un procés de diàleg permanent amb els responsables de les polítiques
agràries del Govern de la Generalitat, tot procurant facilitar els instruments amb què
compta aquest Ajuntament per contribuir a dur a terme els objectius de la resolució.

4. Fixar un pla d’actuació agrari local, sobre les bases dels punts de la resolució
671/VIII del Parlament de Catalunya, que permeti dibuixar una tendència positiva per
al sector.

5. Instar al Parlament de Catalunya a celebrar, en el primer trimestre de 2013, un
monogràfic sobre el món rural per tal que es transformin aquests acords en
compromisos ferms d’execució.

6. Fer arribar aquest acord a tots els partits amb representació al Parlament de
Catalunya, al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al
ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i al comissari europeu d'Agricultura.

Tanmateix l'Ajuntament en Ple acordarà allò que estimi més adient.

Francesc Alemany

Portaveu Grup Municipal d'ERC