Pallejà

Totes les notícies

Consell General de l'AMB 17.12.2019

Podeu consultar el vídeo de tota la reunió del Consell. Ascensión Ratia Checa. Marxa del Ple Metropolità sense defensar a la gent de Pallejà i s'amaga per no votar en contra de les noves Ordenances Fiscals de l' AMB. https://youtu.be/ELp_QO4oTYQ?fbclid=IwAR2oMw72gUdcMiCoeWUvh5JnazYSxEAT3H8F7KkEdqKofbaClgQ23pZ7BMo  

ASSUMPTE: Al•legacions a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità per l’any 2020.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA SERVEIS JURÍDICS C/ 62, NÚM. 16-18 09040 BARCELONA       AMB/EXPEDIENT: 901662/19   ASSUMPTE: Al·legacions a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità per l’any 2020.   Sra. Presidenta,   En ....., actuant en nom i representació de .....l, i en relació a l’assumpte especificat,   COMPAREIX I DIU:   1.         Que ha estat publicat en el BOPB de data 30.10.2019 (CVE 2019037260) l’anunci de l’acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant ÀMB) adoptat en data 29.10.2019, pel qual s’aprovava provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità per l’any 2020. DINS EL TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA FORMULO LES SEGÜENTS   AL·LEGACIONS:   Primera.- El Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (LHL), en el seu article 74 regula les bonificacions potestatives a l’Impost sobre Béns Immobles, en el seu apartat 2 quarter s’estableix la possibilitat de regular una bonificació de fins el 95% de la quota íntegra de l’impost a favor dels immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques artístiques o de foment a l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.   Atès que l’article 8 de l’ordenança només estableix la bonificació del 50% pels immobles que constitueixin residència habitual d’una família nombrosa, entenem que en l’ordenança fiscal del Tribut Metropolità s’escau encabir aquesta bonificació potestativa de l’article 74.2 quàter de la LHL, la qual correspondrà ser declarada pel Consell Metropolità prèvia sol·licitud del subjecte passiu i previ informe del municipi on estigui situat aquest immoble, fixant-se que el percentatge de la bonificació serà entre un 50 i un 95% en virtut de la superfície i usos de l’immoble on tingui lloc les activitats econòmiques declarades d’interès o d’utilitat municipal.

Ple extraordinari 13.9.19. L'ESPURNA

PLE per tractar la Gestió directa per l'Ajuntament de la llar d'infant L'ESPURNA. ALTERNATIVA A LA GESTIÓ DIRECTA = EL TANCAMENT CRIEM QUE EN EL SEGUIMENT D'AQUEST PROBLEMA I DECISIÓ FINAL, HI HA HAGUT: *DEIXADESA *IMPROVISACIÓ *TEMERITAT I IRRESPONSABILITAT. SENSE EL SENTIT COMÚ I RESPONSABLE DE L'OPOSICIÓ AQUESTA GUARDERIA PODIA HAVER TANCAT. HI HA ALTRES FORMES DE GOVERNAR.