Parets del Vallès

Agenda

Ple Extraordinari Ajuntament de Parets (GM)

Ordre del dia
1.    Aprovar, si escau,  l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
 
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
2.   Acordar, si escau, l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Institut Universitari, en referència a les alçades de l'edificació (Exp. 2862/2016).
 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
3.   Aprovar, si procedeix, l’acceptació d’una aportació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de l'escola municipal Pau Vila (Exp. 1850/2017).
 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS
4.   Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria exp. 011/2017/CE-SUP PLE (Exp. 2134/2017)
 

Dia

Dijous, 27 d'abril de 2017

Hora

A les 18:00