Parets del Vallès

Agenda

Ple Ordinari Ajuntament de Parets

Ordre del dia
1.     Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
 
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
2.   Acordar, si escau, l'aprovació del Text refós Pla Especial Torre de Cellers (Exp. 2035/2015).
3.   Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Parets del Vallès als àmbits dels sectors UP5-Circuit, UP6- Nord-Est i de la UA26 Nutrexpa, així com la incorporació de la fitxa normativa de la UP-9 Can Guitet (Exp. 4818/2016).
 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS
4.   Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament de Parets del Vallès de l’exercici 2016 (1577/2017).
5.   Acordar, si procedeix, l'aprovació de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixes i anul·lacions de crèdit d'unes altres aplicacions Exp. 006/2017/CE-PLE (1375/2017).
 
 
DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
 
PRECS I PREGUNTES
 

Dia

Dijous, 23 de març de 2017

Hora

A les 18:00