Parets del Vallès

Agenda

Ple Ordinari Ajuntament Parets


Ordre del dia
1.    Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
 
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
2.    Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al Projecte de traçat «Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la C-17, entre l'AP-7 i la BV-1432, del PK 14+500 al 21+000. Tram: Parets del Vallès - Lliçà d'Amunt» (Exp. 2304/2016).
3.    Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Parets del Vallès, a signar entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Parets i l'empresa Sagalés (Exp. 4699/2017).
 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.    Ratificar, si correspon, el Decret d’Alcaldia relatiu a l’aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020 (Exp. 3459/2017).
 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS
5.    Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a la validació de l'acord subscrit entre els representats de l'Ajuntament i la representació sindical dels treballadors de data 14 de juny de 2017, referent a la reassignació singular dels complements de destí dels mestres i auxiliars mestres d’EEBB (Exp. 219/2017).
6.    Aprovar, si procedeix, la revisió provisional anual del Padró Municipal d’Habitants del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de 2017 (Exp. 2043/2017).
7.    Ratificar, si escau, el Decret d’Alcaldia sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (Exp. 4709/2017).
8.    Donar compte de l’informe de l’estat d’execució, de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del segon trimestre del pressupost de 2017 (Exp. 2628/2017).
9.    Aprovar, si escau, el compte general 2016 de l’Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 2802/2017).
10.  Acordar, si procedeix, la desestimació de les al·legacions formulades i l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria i baixa d’altres aplicacions de despesa Exp. 021/2017/CE-SUP PLE (Exp. 3773/2017).
 
DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
 
PRECS I PREGUNTES
 

Dia

Dilluns, 9 d'octubre de 2017

Hora

A les 18:00