Parets del Vallès

Notícia

Ara Parets Esquerra Republicana proposa l’aplicació del vot telemàtic en els Plens Municipals

El Grup Municipal d’Ara Parets ERC hem presentat una moció per tractar en la Junta de Portaveus d’aquest març on demanem la creació de d’una comissió per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal d’incloure de forma efectiva el vot telemàtic en els Plens Municipals de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Tot i haver avançat molt en aquest aspecte, encara hi ha situacions que suposen una clara barrera i es converteixen en una clara desigualtat, especialment per les dones, en el moment de fer un pas endavant i ocupar un càrrec polític. 

I quan el fan, moltes decideixen no repetir mandat per la dificultat de combinar la vida política, laboral i familiar, que en el cas de les dones és encara més accentuat.

Per aquest motiu, la inclusió del vot telemàtic ens permetria donar resposta a la realitat social i personal que els nostres càrrecs electes es poden trobar al llarg del mandat. 

La seva responsabilitat de representació no pot ser limitada pel fet de patir una malaltia de llarga durada o pel fet de gaudir d'un permís de maternitat o paternitat.

Tot i poder-nos trobar en situacions que seguiran impedint als electes locals que tampoc puguin fer ús de les eines telemàtiques, aquest és un primer pas per poder incardinar les obligacions familiars amb les obligacions com a representants municipals.

Per fer-ho realitat seria necessari modificar la Llei Municipal com la Llei de Bases per tal de recollir i garantir la possibilitat del vot telemàtic, però mentre aquests procediments legislatius no es formulin hem de fer ús de la capacitat autoorganitzativa que ostenten les corporacions locals mitjançant els seus Reglaments Orgànics Municipals per tal d'incloure aquesta eina.

Ajuntaments com Altafulla, Barcelona o més recentment la Diputació de Barcelona ja han inclòs als seus reglaments la possibilitat d'exercir el vot de forma telemàtica. 

Fer ús d'eines que poden acreditar que l'electe segueix el ple a temps real, com és una teleconferència, un accés a una intranet mitjançant claus personalitzades o qualsevol que permeti acreditar de forma fefaent que està seguint el ple, li permet de participar de forma activa en tots els aspectes d'aquests, i per tant s'haurà de considerar que hi ha assistit a efectes de quòrum i de drets inherents a l'assistència.

Ara Parets ERC proposa realitzar un canvi al ROM, incorporant el vot telemàtic. 

Seria una acció que ens ajudaria a trencar una de les majors barreres que es troben les dones en l’accés als espais de representació municipal, especialment les dones joves. 

També ens permetria millorar la incorporació dels homes als espais de cura, permetent-los combinar la paternitat i les seves funcions com a regidors. 

I facilitaria, en el cas de malaltia greu, la continuïtat dels electes, afegiria garanties en la preservació dels seus drets polítics, i la no alteració de les majories existents.

Es tracta d’una mesura que aporta millores en la garantia dels drets democràtics dels electes locals, modernitza l’administració, la feminitza, i millora la conciliació entre l’esfera familiar i la política.

En la mateixa moció, des d'Ara Parets ERC proposem treballar totes aquelles accions necessàries per millorar la conciliació familiar i política dels càrrecs electes locals del municipi, racionalitzant els horaris i establint mecanismes telemàtics en tots aquells tràmits que sigui possible.