Parets del Vallès

Ajuntament

Moció relativa a la Llei contra la LGTfòbia

I. Atès que fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l'Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu.
II. Atès que la llei en l'article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que "La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d'aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius".
III. Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que "el Govern, en l'àmbit de les seves competències, ha de dictar en el termini d'un any a comptar de l'aprovació d'aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la".

La Junta de Portaveus, per unanimitat, ACORDA:

1. Declarar el municipi de Parets del Vallès respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat de les lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva opció i/o identitat sexual.
Informar a la ciutadania sobre la pluralitat afectivo-sexual i de les famílies homoparentals, com del dret a la diferència i l'homofòbia existent al món i al nostre país, basada en prejudicis, desconfiança o desconeixement sobre la diversitat d'orientació sexuals.
2. Fer onejar la bandera irisada a l'Ajuntament el dia 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia i, el 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, així com posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la lluita contra la Sida.
3. L'Ajuntament de Parets del Vallès es compromet a dur a terme a través de la Regidoria d'Igualtat d'un Pla local contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la intersexfòbia al llarg de l'any 2016, que s'integrarà en el Pla local d'igualtat 2016-2019. Desenvolupar actuacions que promoguin l'eradicació de les actituds homòfobes en les competicions esportives amb la implicació i la col·laboració en aquest àmbit dels principals clubs i entitats esportives de la localitat.
4. Continuar des del Servei d'Igualtat amb el treball educatiu i de sensibilització als instituts i als joves del municipi contra la violència per raó de sexe o opció sexual, perquè s'entén que les fòbies cap a d'altres opcions sexuals que les heteronormatives formen part de les violències masclistes i patriarcals.
5. Fer seguiment, a través de la Regidoria d'Igualtat, de l'estadística de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l'Observatori contra l'Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració dels serveis amb l'Observatori contra l'Homofòbia.
6. Demanar, i no únicament per al col·lectiu al que fa referència aquesta moció, la reinstauració i dotació suficient del Pla nacional contra la sida i l'atenció a les peticions reiterada de la coordinadora estatal CESIDA. El temps i el buit preventiu juguen en contra de tota la societat.
7. Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que van impulsar la Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la interfòbia.
També al Consell Nacional LGTB, a AI Catalunya i a la ILGA, així mateix com al conjunt de les entitats del municipi sigui quina sigui la seva finalitat (cultural, esportiva, educativa, de lleure...)
8. Fer arribar aquests acords a l'Il·lm. Fiscal contra delictes d'odi i discriminació a Catalunya i als Il·llm. Síndic de Greuges de Catalunya i Defensor del Poble d'Espanya.