Parets del Vallès

Ajuntament

Moció de suport al banc d'AND i a les identificacions dels desapareguts a la guerra civil

L'ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l'ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s'obrin les fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
A Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n'han obert en total 3. Hi ha més de 4600 famílies que han donat d'alta al seu familiar al Cens de Persones desaparegudes de la Generalitat tot i que aquestes xifres es podrien duplicar atès que es calcula que més de la meitat de famílies no s'han donat d'alta encara.

EI juny de 2009 es va aprovar la Llei de Fosses Comunes que no preveu cap pla pel que fa a la recollida de les mostres d'ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per tal d'assegurar les futures comparatives d'ADN i mantenir l'esperança de la identificació dels desapareguts.

EI Departament de Medecina Legal de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera, van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d'un protocol rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d'obtenir i guardar les mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s'iniciava un procés que ja s'estava fent a altres països del món que han patit conflictes similars http://dom.cat/5br.

AI setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions Forçades de l'ONU a l'Estat espanyol, es va informar d'aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya. EI 19 de desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una àmplia majoria on el Parlament de Catalunya recolzava la iniciativa del Banc d'ADN, la modificació de la Llei de Fosses i l'actualització del mapa de fosses.

EI passat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars dels desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s'ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d'aquesta eina genètica per a la identificació de les persones desaparegudes.

Des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la ciutadania i també les administracions han fet una notable tasca de divulgació de la memòria històrica. És responsabilitat nostra que aquesta tasca continuï i s'afavoreixi totes aquestes iniciatives a favor de la dignificació, divulgació i difusió de la memòria històrica. És per tot l'exposat,

La Junta de Portaveus, per unanimitat, ACORDA:

1. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Parets a la iniciativa del Banc d'ADN de la Universitat de Barcelona per a la identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, així com a altres iniciatives que s'endeguin a Catalunya amb aquest mateix objectiu.
2. Difondre el projecte del Banc d'ADN així com d'altres iniciatives que afavoreixin la identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, a la ciutadania, mitjançant les mesures oportunes tant a nivell formatiu, com a nivell informatiu i comunicatiu enviant una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats que fomenten la memòria històrica.
3. Informar d'aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període 1936-1977.