Polinyà

Notícia

ERC-POLINYÀ presenta una moció sobre l’abocament il·lícit d'escòries siderúrgiques procedents de l’obra de Can Rovira licitada per l’Ajuntament de Polinyà

  • 1000 metres cúbics d'escòries siderúrgiques abocades al pàrquing del centre cívic
  • Piles de residus pendents de recollir a Can Rovira. Escòries siderúrgiques barrejades amb terra i ciment
Aquests residus poden ser perjudicials per al medi ambient i la salut de les persones.
Des d’ERC- Polinyà es va tenir constància d’aquests abocaments a partir de l’obertura d’una diligència dels Mossos d’Esquadra on es denunciaven aquests fets, les empreses implicades, el director, cap i encarregat de l’obra i l’Ajuntament de Polinyà,  datada del 8 de setembre.

 
Amb caràcter d’urgència, el grup municipal d’ERC-Polinyà, va presentar ahir dimecres una moció sobre els abocaments d’escòries siderúrgiques, tant a Polinyà com a la resta de la comarca, procedents d’una obra licitada per l’ajuntament de Polinyà.
 
Des del nostre grup municipal s’ha anat seguint la qüestió tot esperant una solució a aquest problema des del govern municipal (PSC-ICV EUIA). Donada la lentitud o la presumpta deixadesa en les gestions per resoldre el que ha estat una imprudència greu per part de l’administració municipal, ahir dimecres vàrem presentar una moció d’urgència per posar remei a aquest desgavell.
 
La moció va comptar amb el suport dels grups municipals de CDC, Guanyem-Polinyà i el PP. El govern, sense arguments per explicar la situació i sense donar resposta a les preguntes formulades, va optar per una abstenció.

En la moció aprovada se sol·licita la immediata resolució amb caràcter urgent en un termini de 30 dies hàbils, perquè s’efectuï la reparació, reposició i/o qualsevulla altra mesura que dictamini la normativa i lleis al respecte.

Tanmateix també se sol·licita iniciar els tràmits jurídics que la llei faculti per tal d’esclarir els fets i/o responsabilitats que se’n puguin derivar –si s’escau- dels treballs realitzats per l’empresa licitadora,  la direcció d’obra o qualsevol subjecte físic o jurídic relacionat.
 
Al mateix  temps demanàvem que s’iniciï la tramitació d’expedients informatius per esclarir les presumptes responsabilitats en la gestió per part dels serveis tècnics municipals, així com l’assumpció per part dels responsable/s polític/s de tot el que se’n derivi.
 
Cal depurar totes les responsabilitats , no podem permetre aquesta situació al nostre municipi.
 
Des d’ERC Polinyà mostrem la nostra preocupació per l’abocament i estesa d’aquests residus que s’ha fet al bell mig del nostre municipi, en una zona (al costat del Centre Cívic) habilitada i utilitzada per la ciutadania com a aparcament de vehicles, a l’entorn on viu i transita una gran quantitat de gent i que fa que,  a més del risc mediambiental que suposen aquests residus, també es puguin convertir en un risc per a la salut de les persones.

 
UN NYAP QUE VE DE LLUNY

Tot arrenca amb la urbanització d’una nova zona residencial del municipi (Can Rovira, 2010) on es van fer servir escòries siderúrgiques per fer el reomplert de les zones que ocuparien els vials del nou barri. Pocs mesos després van aparèixer abonyegadures a l’asfalt dels carrers que van acabar sent pràcticament intransitables.
 
Motivats per la presència d’aquests bonys, l’anterior govern municipal va procedir a fer una anàlisi, per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de Polinyà, concloent que la desestabilització d’aquests residus (d'escòries siderúrgiques) feien que s’expansionessin i aixequessin  l’asfaltat causant els bonys que es podien observar per tots els vials de la nova urbanització.
 
Un cop detectada la causa es va procedir a sol·licitar a la companyia encarregada de la urbanització la seva esmena i/o a indemnitzar a l’ajuntament per tal que aquest procedís a realitzar l’obra de reparació. Aquesta reparació consistia en extreure tota la capa asfàltica i els residus d’escòria siderúrgica causants dels defectes, havent d’excavar i extreure una mitjana aproximada de 30 centímetres de residus a tots els vials.
 
L’obra es va licitar,  ja per part de l’actual govern (PSC- ICV EUIA) el setembre de 2015 i es va iniciar el maig de 2016. Des dels serveis tècnics municipals, tal i com consta a les diligències practicades pel Cos de Mossos d’Esquadra, es va autoritzar a fer una estesa i anivellament del terreny situat al centre de la vila sense comptar amb l’aplicació de mesures que indica el decret 32/2009 sobre valorització d’escòries siderúrgiques.
 
Tanmateix, a finals del mes de Juliol van començar a aparèixer abocaments d’aquests residus a tres municipis de la comarca: Sabadell, Sentmenat i Santa Perpètua de la Mogoda. En total els Mossos d’Esquadra van comptabilitzar prop d’una dotzena de punts on s’havien abocat aquests residus. Cap dels abocaments s’acompanyava d’un projecte ni de les autoritzacions necessàries per tal de poder-los fer, amb l’agreujant de l’incompliment del decret 32/2009 pràcticament en tota la seva extensió.
 
QUE DIU EL DECRET 32/2009 de 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques
 
El decret 32/2009 és ben clar en les maneres d’aplicació d’aquest material i sobretot en la cura que s’ha de tenir per tal de preservar el mediambient i la salut de les persones.
 
També diu on i com es pot utilitzar aquest material:  sempre s’ha de fer servir sota una capa que l’impermeabilitzi  tant de la pluja, perquè aquesta no sigui un factor de contaminació d’aqüífers, com de l’acció del vent, escampant partícules que si bé confinades no tenen cap perillositat, en l’aire que aspirem les persones si que poden tenir. Tampoc es pot fer servir en les zones inundables per un període de retorn de 100 anys, ni en terrenys que tinguin el nivell freàtic a menys de 2,5 metres de la superfície, ni en terrenys situats a menys de 100 metres de distància de pous d’abastament d’aigua potable a poblacions.
 
Des del grup d’ERC –Polinyà , tot i les reunions mantingudes amb tècnics i govern municipal, no tenim constància de cap estudi sobre la presència d’aquestes incompatibilitats en les zones on s’han fet els abocaments, és més, tal i com consta a les diligències, ni tant sols ha arribat als serveis tècnics municipals cap document de seguiment d’aquests residus i el seu dipòsit,  ni tampoc ens consta la seva reclamació.
 
 
LA REGIDORA FELISA GARCÍA  (ICV-EUIA)  DE TERRITORI, URBANISME, MEDIAMBIENT i VIA PÚBLICA NO VA INTERVENIR AL DEBAT DE LA MOCIÓ.
 
La sorpresa al plenari va ser la manca de preocupació de la regidora delegada,  Felisa García (ICV-EUiA), sobre tot plegat i la no resposta a cap de les preguntes que se li varen adreçar.
 
Com és possible la desconeixença de tot un departament de territori sobre la normativa aplicable a aquests residus?
 
Com és possible que havent redactat a l’any 2013 un informe sobre els vicis ocults que patia la urbanització de Can Rovira i citant textualment en aquest informe una normativa del departament de mediambient, s’hagi permès que aquests residus s’escampin sense control arreu de la comarca i, fins i tot, en zones sensibles del nostre municipi?
 
Com l’administració pot permetre que els residus que genera siguin escampats en gairebé una dotzena de llocs i no demanar cap explicació a l’empresa licitadora fins que la policia ha obert diligències?
 
No oblidem que les obres son part d’una licitació pública i que tant el que executa com el que genera els residus tenen el deure de vigilar l’acompliment de les normes.
 
Als industrials del nostre municipi i a qualsevol activitat se li sol·liciten informes d’activitat mediambiental i justificants del seguiment dels residus que genera. Com és possible que la pròpia administració no ho faci amb aquell que contracta i amb ella mateixa?
 
És obvi que hi ha hagut una greu imprudència administrativa ja que han fallat tots els mecanismes de control. Un control que ha d’exercir l’administració i que pel que es pot pressuposar no ha exercit amb ella mateixa.
Des d’ERC-POLINYÀ vetllarem per tal que aquestes pràctiques no es tornin a repetir i alhora per a què qui hagi estat responsable assumeixi les conseqüències que se’n derivin.
 

.