Prats de Lluçanès

Notícia

dimecres, 30 de març del 2011

cartell
cartell
Aquest dimecres dia 30 de març a les 7 de la tarda, està convocat el Ple Municipal.

L'ordre del dia és el següent:

1- Aprovació de les actes anteriors.
2- Aprovació Definitiva dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de contractació d'obres, serveis i instal·lacions.
3- Aprovació provisional imposició i modificació ordenances fiscals.
4- Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1/2011.
5- Aprovació del Pla d'acció per l'energia sostenible.
6- Aprovació del Pla Municipal de Protecció Civil de Prats de Lluçanès.
7- Aprovació Compte de Gestió 2010.
8- Aprovació conveni entre la Universitat de Vic i l'Ajuntament.
9. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
10. Donar compte de les juntes de govern.
11. Mocions.
12. Precs i preguntes.

El grup d'Esquerra presenta dues mocions:
- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ
- MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM ESPANYOL CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES DE CATALUNYA