Premià de Dalt

Totes les notícies

ordre del dia junta de govern local , 4 d' octubre 2010

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del proper dilluns dia 04 d’octubre de 2010 a les 19:00 hores a la Sala d’actes de la Casa Consistorial amb l’ordre del dia que segueix. ORDRE DEL DIA ALCALDIA / SERVEIS GENERALS 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial 3. Ratificacions decrets d’Alcaldia 4. Canvi de titularitat nínxols CULTURA, JOVENTUT, ARXIU 5. Proposta acceptació de subvenció a ens locals per a projectes de col•laboració intermunicipal per al Festival de Música del Maresme, atorgada per la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya. ESPORTS 6. Acceptació subvencions concedides per l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona FESTES 7. Acceptació de subvenció per la Missa Rociera 2010, atorgada per l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona GOVERNACIÓ 8. Atorgament llicència per a la tinença de gos potencialment perillós al Sr. Miguel Andreu Bruguera HISENDA I PATRIMONI 9. Relació de factures 10. Aprovació revisió de preus del contracte d’arrendament del local situat a l’Avinguda Lleida, 37 baixos 1a. MITJANS DE COMUNICACIÓ 12. Aprovació de les bases per la convocatòria d’una Beca “Teodor Garriga de Comunicació” ORGANITZACIÓ ADMINISTRACIÓ I RR.HH 13. Contractació de personal laboral 14. Modificació horaris personal de l’Escola de Música 15. Ampliació nombre de places objecte de la convocatòria per a la provisió, en règim de funcionari interí i pel sistema de concurs oposició lliure, de dues places d’agent de la policia local. 16. Sol•licituds presentades per personal de l’Ajuntament. Premià de Dalt, 30 de setembre de 2010

acta junta de govern local , 20 de setembre 2010

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió NÚMERO: 2010/16 CARÀCTER: ordinària DATA: dilluns 20 de setembre de 2010 HORARI:de 19,15 a 19,50h LLOC: Sala d’actes de la Casa Consistorial Hi assisteixen: Joan Baliarda i Sardà, Alcalde Josep Triadó i Bergés, 1r Tinent Alcalde Ildefonso Fernández Álvarez, 2n. Tinent Alcalde Carolina Mateo i Lombardo, 4t Tinent Alcalde Antonio López i Martínez, Secretari Acctal També hi assisteix: Antonio López i Guillén, Regidor MªJosé Marín i Rodríguez, Regidora Marc Tintoré i Serra, Regidor Josep Font Vives, Regidor Excusen la seva presència Sebastià Pujol i Puig, Regidor ORDRE DEL DIA ALCALDIA / SERVEIS GENERALS 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR “Oberta vàlidament la sessió, per haver-hi quòrum suficient, d’ordre del senyor President, el senyor Secretari acctal., llegeix l’esborrany de l’acta de les sessió ordinària i de la Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2010, la qual s’aprova per unanimitat i sense esmenes.” 2. INFORMES DE L’ALCALDIA I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL “Es dóna compte de la correspondència oficial arribada a la Corporació des de la darrera sessió i en especial:  Comunicats baixa mèdica del Sr. Jose Antonio Molina Álvarez de dates 2 i 9 de setembre d’enguany (comunicats núm. 39 i 40)  Comunicats de baixa mèdica de la Sra. M. Rosa Serrat Burgos de dates 21 i 28 d’agost i 4 i 11 de setembre d’enguany (comunicats núms. 19, 20, 21 i 22).  Comunicats de baixa mèdica de la Sra. Immaculada Gimferrer Duran de dates 23 i 30 d’agost i 6 de setembre d’enguany (comunitats núms. 16, 17, 18).  Comunicats de baixa mèdica de la Sra. Eva Roig Botey de dates 26 d’agost i 2 de setembre d’enguany (comunicats núms. 44 i 45) i alta médica de data 15 de setembre de 2010  Baixa mèdica de la Sra. Núria Casas Fernández de data 14 de setembre de 2010.  Baixa mèdica del Sr.

acta junta de govern local , 6 de setembre 2010

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió NÚMERO: 2010/15 CARÀCTER: ordinària DATA: dilluns 6 de setembre de 2010 HORARI:de 19,15 a 19,40h LLOC: Sala d’actes de la Casa Consistorial Hi assisteixen: Joan Baliarda i Sardà, Alcalde Josep Triadó i Bergés, 1r Tinent Alcalde Ildefonso Fernández Álvarez, 2n. Tinent Alcalde Antonio López i Martínez, Secretari Acctal També hi assisteix: Antonio López i Guillén, Regidor MªJosé Marín i Rodríguez, Regidora Marc Tintoré i Serra, Regidor Josep Font Vives, Regidor Excusen la seva presència Sebastià Pujol i Puig, Regidor Carolina Mateo i Lombardo, 4t Tinent Alcalde ORDRE DEL DIA ALCALDIA / SERVEIS GENERALS 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR “Oberta vàlidament la sessió, per haver-hi quòrum suficient, d’ordre del senyor President, el senyor Secretari acctal., llegeix l’esborrany de l’acta de les sessió ordinària i de la Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2010, la qual s’aprova per unanimitat i sense esmenes.” 2. INFORMES DE L’ALCALDIA I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL “Es dóna compte de la correspondència oficial arribada a la Corporació des de la darrera sessió i en especial:  Comunicats baixa mèdica del Sr. Jose Antonio Molina Álvarez de dates 15, 22, i 29 de juliol, 5, 12, 19 i 26 d’agost d’enguany (comunicats núm. 32 a 38)  Baixa, confirmació i alta mèdica del Sr. Josep Miquel Escribà Castelltort de dates 2, 5 i 6 d’agost d’enguany, respectivament (comunicat núm. 1).  Confirmació i alta mèdica del Sr. Germán Sola García de dates 15 i 27 de juliol d’enguany, respectivament (comunicat núm. 1).  Comunicats de baixa mèdica de la Sra. M. Rosa Serrat Burgos de dates 19 i 26 de juny, 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol, 7 i 14 d’agost d’enguany (comunicats núms. 10 a 18).  Comunicats de baixa mèdica de la Sra. Immaculada Gimferrer Duran de dates 14, 21 i 28 de juny, 5, 12, 19 i 26 de juliol, 2, 9 i 16 d’agost d’enguany (comunitats núms.

compte enrere pel tercer documental historic de premia de dalt

dimecres 29 de setembre, reunits a can Figueres, el reg d' arxiu Sebastia Pujol , amb els col.laboradors i el representant de Sabem.com , acordaren els arguments del tercer documental de memoria historica de premia de dalt, , festes , tradicions , esports , ompliran aquest tercer i ultim dvd, S ha marcat com a data de presentacio el divendres 17 de desembre de 2010

reunio del consell de cultura municipal

a Can Figueres , dimecres al vespre , va tenir lloc la trobada amb el consell de cultura , calia prioritzar actuacions del nou pla d' accio cultural , aquest mateix mati , el regidor de cultura, Sebastia Pujol ,  ja ha donat trasllat de les decisions al servei tecnic , per tal d' iniciar les accions prioritzades