Puigcerdà

Notícia

RESUM DEL PLENARI ORDINARI D’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD MUNICIPAL DEL PASSAT DE JUNY DE 2020 DE L’ AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ.

El passat dia 8 de Juny de 2020, a les 21h, per videoconferència (zoom), va tenir lloc el Ple ordinari telemàtic del Consistori del municipi de Puigcerdà.

Els eixos principals tractats en el Ple van ser a Governació i a les Finances del nostre territori.

Des d’ER-Acord Municipal volem posar en valor que després de diverses reclamacions, voldríem agrair a la sr. Laura Martí i tot el departament de secretaria per la seva feina tan fidedigne en les transcripcions literals de les diferents actuacions dels regidors en els plenaris.    
 
A continuació us presentem des d’ER–Acord Municipal els acords arribats amb Ajuntament de Puigcerdà després d’intervencions, apel·latives i/o referencials dels nostres regidors i regidora.

En cas de reviure el ple en directe adjuntem el següent link: https://www.youtube.com/watch?v=0p6fOo3a0XY   

L'ordre del dia va ser el següent amb el minut corresponent del video:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 20.04.2020 (10’-10:11’)

2. Expedient 2374/2014. Proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a l'àmbit del Polígon d'actuació urbanística AU-15"CASA MATA".(11:11’-19:50’)

3. Expedient 1024/2020. Modificació de crèdit - Ratificació del decret d'alcaldia número 2020-0698 d'aprovació de la modificació de crèdit 006/TC/2020 en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa (19:50’-27:10’)

4. Expedient 585/2020. Nota objecció PAtronat de Turisme de Puigcerdà 002/2019 - Reconeixement de l'obligació les fases A i D de les quals no estan subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics d'acord amb la'rticle 17 del RD 424/2017 (27:10’-27:58’)

5. Expedient 259/2020. Proposta al Ple. Acord de revocació de delegació de competències al Consell Comarcal de la Cerdanya, revocant en part el “Conveni de delegació de competències entre els Ajuntament de Puigcerdà i el Consell Comarcal de la Cerdanya per a la prestació dels serveis municipals del tractament de residus sòlids municipals, recollida selectiva municipal i servei de deixalleria comarca”.(27:58’-30:18’)

6. Expedient 1046/2020. Omissió de la Funció Interventora - Convalidació de la funció interventora (30:18’-31:12’)

7. Expedient 1108/2020. Modificació de Crèdit núm 007/TC/2020 en la modalitat de transfèrencia de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. (31:12-53:37’)

B) Activitat de control
8. Donar compte Decrets d'alcaldia del 01.04.2020 a 31.05.2020 (53:37’-55:42)

9. Donar compte relació contractacions personal (altes i baixes)del 01.04.2020 a 31.05.2020 (55:42’-1:02:20)

10. Donar compte periode mig de pagament i morositat 1r trimestre 2020 exp. 876/2020 (1:02:20-1:03:53)

11. Dació de comptes al Ple de la Corporació del decret d'alcaldia número 2020- 0593 de modificació de crèdit en la modalitat de generació de crèdits per nous ingressos Exp. 862/2020 (1:03:53-1:05:30)

12. Dació de comptes al ple dels Decrets d'Alcaldia número 2020-0600 i 2020-601 de concertació de dues operacions de crèdit a curt termini.
Exp.671/2020 (1:05:30-1:06:20)

C) Precs i preguntes

C1) Previsio gestos (Àngel) (1:06:20-1:07:45) (1:14:07-1:14:13).

C2) Dades ingressos Covid-19 (Roser Carré) (1:07:45-1:11:07)
(1:15:48-1:29:18)

C3) Acte reconeixement Emili Giménez (Manel Serra) (1:11:07-1:12:31)
(1:14:13-1:15:42)

C4) Alusions (Roser Carré) (1:12:31-1:14:01)

Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal