Sabadell

Notícia

Vot per correu: Disponible fins el 12 de maig

Els electors/es que preveuen que el 22 de maig no seran a Sabadell on els correspon exercir el dret de vot o que no podran personar-se, poden emetre el seu vot per correu, de la següent forma:

- L’elector sol·licitarà a qualsevol oficina de correus, un imprès que facilita la mateixa oficina on sol.licitarà a l’Oficina del Cens Electoral Delegació una certificació d’inscripció al cens, a partir del 29 de març i fins al 12 de maig.

- Només en cas de malaltia o incapacitat, que cal acreditar per mitjà d’un certificat mèdic oficial, la sol·licitud pot ser feta per una persona autoritzada per una notaria o un consolat, per mitjà d’un document que s’ha d’estendre individualment per a cada elector/a i en el qual no poden constar diversos electors/es. Una mateixa persona tampoc no pot representar més d’un elector/a. L’elector/a té dret a l’expedició gratuïta dels documents mencionats.

- S’ha de presentar personalment la sol·licitud formalitzada i firmada a qualsevol oficina de correus. És necessari el Document d’Identitat. En cap cas no es pot admetre una fotocòpia del DNI. L’enviament per correu ordinari no és vàlid.

- L’oficina del cens electoral corresponent remetrà per correu certificat a l’elector,a partir del 2 de maig i abans del 15 de maig, al domicili que s’ha indicat a la sol·licitud, les paperetes i els sobres electorals, junt amb la certificació d’inscripció al cens, un sobre en el que figurarà la direcció de la mesa on li correspon votar i un full amb les instruccions.

- L’avís de recepció acreditatiu de la recepció de la documentació mencionada s’ha de firmar personalment, després d’acreditar-ne la identitat.

- Una vegada que l’elector/a hagi triat el seu vot, l’introduirà en el sobre de votació i el tancarà. Inclourà el sobre de votació i el certificat en el sobre adreçat a la mesa i el remetrà per correu certificat abans del 18 de maig. Aquest sobre no necessita franqueig.