Salou

Notícia

El grup municipal d’ERC a Salou presenta una moció per posar en marxa la llei de mesures de contenció del preu de lloguer d’habitatge residencial a Salou


“El Grup Municipal d’ERC Salou té la ferma voluntat d’ajudar els joves i no tan joves a poder accedir a l’habitatge de lloguer a Salou, sense veure’s obligats a marxar a altres poblacions.”

Salou es troba entre els 60 municipis catalans considerats de mercat d’habitatge tens que, una vegada aprovada al Parlament la “LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge”, el preu de lloguer d’habitatge per tot l’any queda regulat en base a un índex de referència.

Encara que la mesura és nova, la problemàtica en l’accés a un habitatge digne de lloguer al Salou, no ho és pas.

Encara estem patint els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, d’un model bastit els darrers 50 anys sobre la mercantilització de l’habitatge, de les polítiques de suport a la propietat, de la desregulació per part de diversos governs conservadors o de la mala regulació com la del RD 7/2015 de la llei del sòl i rehabilitació urbana.

En la actualitat es produeix una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del lloguer, que arriben a cotes impagables per a la majoria de famílies. La pèrdua de poder adquisitiu i l’augment de preus del lloguer han provocat una situació tensa en matèria  d’accés a l’habitatge. Molts dels nostres joves, i no tan joves, han d’optar entre buscar altres municipis on viure o bé accedir a pagar preus que comprometen la seva estabilitat financera.

Aquesta situació s’agreuja en determinades zones urbanes i al llarg de tota la costa, on la inversió financera-immobiliària i les noves modalitats d’habitatge al servei del turisme massiu van alterar significativament el mercat de lloguer residencial, en van incrementar els preus i van posar encara més de manifest la manca d’una regulació adequada. Un dèficit regulador que la nova llei, ja aprovada, vol corregir i que, en qualsevol cas, haurà de ser abordat amb altres instruments que redrecin fenòmens com l’infra-habitatge, els habitatges d’ús turístics o les creixents evidències d’emergència habitacional que tendeixen a cronificar-se.

En tot cas, hem de capgirar el cercle viciós actual posant de manifest la contradicció sostinguda entre la manca d’habitatge de lloguer, l’increment del preu i l’estancament dels salaris reals, acompanyant les diverses negociacions col·lectives per millorar les condicions de les treballadores i treballadors.

La situació s’ha agreujat arran de la crisi sistèmica accelerada per la pandèmia actual, ja que moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos de forma brusca, tot i les mesures impulsades pels governs. Aquestes han resultat insuficients per donar resposta a l’exclusió en matèria d’habitatge; es requereixen mesures més estructurals que s’encaminin a revertir el model especulatiu actual i canvis legislatius que protegeixin el dret a l’habitatge, com ara la regulació dels preus del lloguer. És primordial plantejar una política transformadora per recuperar la sobirania residencial i avançar cap a la desmercantilització de l’habitatge.
Ara sembla que tenim una oportunitat amb la  llei pactada entre diferents grups polítics del Parlament, el Sindicat de Llogateres i el Govern, que ha de permetre fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda. Per als ajuntaments aquesta és una fita històrica i necessària, ja que permetrà regular un règim excepcional per contenir els lloguers a les denominades “zones de mercat d'habitatge tens”, una eina essencial per garantir el dret a l’habitatge.

La norma obliga a congelar o abaixar el preu dels lloguers en aquelles zones amb tensió residencial de les 60 ciutats amb més de 20.000 habitants.

La nova llei beneficiarà prop de cinc milions de persones i busca que es faciliti l’accés a  l’habitatge. Considera àrees amb un mercat d’habitatge tensionat aquelles que compleixin un dels tres requisits que s’exposen a la nova llei: que el preu dels lloguers presenti una pujada significativa superior a la mitjana catalana, que els llogaters destinin més del 30% dels seus ingressos per a pagar les mensualitats de l’habitatge, i que el lloguer es trobi tres punts per damunt del IPC dels darrers cinc anys.
La llei es pot aplicar als municipis que tenen índex de referència.

En aquest llistat, hi ha dos grups:
  • Els que surten a l’Annex de la llei, que des del moment que la llei entri en vigor, ja automàticament quedaran declarats durant un any  “àrea amb mercat d’habitatge tens“. Això sí, han de fer els tràmits perquè en acabar aquest any continuïn sent-ho. Número 37 de la llista a l’annex :Salou.
  • La resta que surten al llistat però no a l'annex de la llei, que han de declarar-se “àrea amb mercat d’habitatge tens“ per fer efectiva l'aplicació de la llei.
Entenem que l’aplicació de la nova llei s’haurà de revisar anualment, precisament per analitzar l’impacte de les noves mesures, però es evident que els efectes no es podran fer notar únicament durant el primer any, i és per això que creiem convenient mantenir la seva aplicació un mínim de 3 anys.

És per tot plegat que hem presentat la moció: per garantir el compliment de la nova llei, i on sol·licitem a l’Equip de Govern que compleixi amb les seves obligacions i ajudi els ciutadans i les ciutadanes de Salou a gaudir d’una millor qualitat de vida, que en definitiva és el que tothom desitja.

link per consultar la llei:
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis/index.html
 
 
Grup Municipal d’ERC Salou