Salou

Notícia

ERC SALOU DONA UN COP DE MA A LES SUBCONTRACTES DE L'AJUNTAMENT.


 
 

 
ERC Salou aconsegueix que l’Ajuntament garanteixi el pagament directe als subcontractistes
 
El portaveu, Marçal Curto, fa que el consistori salouenc revisi els plecs de clàusules administratives gràcies a una moció que volia presentar en el proper ple.
 
La nova Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic va incorporar a l’ordenament jurídic
nombrosos preceptes recollits a la directiva europea 2014/24UE que té per objectiu dotar la
contractació de major simplificació, flexibilitat i seguretat jurídica. Entre els preceptes
incorporats destaca la possibilitat que les administracions atenguin directament el pagament
als subcontractistes en els supòsits que el contractista principal no compleixi amb els terminis
legals establerts.
 
La incorporació d’aquest mecanisme d’acció directa entre l’administració i el subcontractista
hauria de permetre solucionar la demora en els pagaments, que moltes vegades acaba
repercutint en els propis empleats. Ara bé, la translació d’aquesta directiva europea a la nova
llei de Contracte del Sector Públic deixa a criteri de cada administració la incorporació
d’aquest mecanisme d’acció directa.
 
El portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Salou, Marçal Curto, explica que “durant les informacions prèvies a la presentació d’una moció per part nostra sobre aquest tema, vam tenir la certesa que els tècnics consultats tenien la voluntat de considerar positiva la incorporació d’aquest mecanisme per solucionar la demora en els pagaments”.
 
Curto afegeix que una vegada es va consultar al regidor de l’àrea, “ens va confirmar que donaria les directrius oportunes per tal d’incorporar, en els propers plecs de clàusules administratives, la inclusió d’una clàusula que reguli el pagament directe de l’ajuntament al subcontractista”, en base a la disposició addicional cinquanta-unena de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.