Sant Martí

Documents

Petició d’un sessió extraordinària del Consell Plenari del districte de Sant Martí
Descarrega en PDF
I. Atès que en el darrer Consell Plenari del Districte alguns Portaveus dels Grups Municipals aquí representats varen preguntar per les possibles retallades que estava estudiant el govern municipal.
 
II. Atès que no és va obtenir cap resposta concreta a les preguntes efectuades.
 
PROPOSTA D’ACORD
 
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda:
 
1. Instar al Regidor del districte de Sant Martí a informar en aquest Consell Plenari de forma detallada de les partides d’inversió i de despesa corrent que es puguin veure afectades a causa del menor volum d’ingressos que està liquidant l’Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostats.
 
2. Que tota aquesta informació sigui lliurada per escrit a tots els grups, abans de la celebració d’aquest plenari extraordinari mitjançant un document on es trobin detallades cadascuna d’aquestes partides,  indicant el seu grau d’afectació, i si s’escau una nova calendarització.
 
3. Que en tots els consells plenaris del Districte ordinaris fins la finalització del present mandat constarà un punt en l’apartat informes de govern de seguiment de les partides d’ inversions i despesa corrent.
 
4. Que ens els propers consells de barri a celebrar en el districte s’informi als veïns i veïnes d’aquestes afectacions.