Santa Cristina d'Aro

Documents

Pacte de Govern
Descarrega en PDF
Reunits a Santa Cristina d’Aro, el 8 de juny de 2.015, a les 20.00h de la tarda, a la seu d’Esquerra Republicana de Catalunya-ERC, de Santa Cristina d’Aro, els responsables de la negociació d’aquest pacte de govern:
Per part d´ERC, Francesc Xavier Sala i Congost, Josep Xifre i Deulofeu, Silvia Fonoll i Ribas, Mª Lourdes Fuentes i Faig.
Per part de Guanyarem Santa Cristina des del carrer, Sònia Pujol i Valls, Xavier Figueres i Esteva.
Per part d’Independents per Santa Cristina d’Aro,  Narcís Palahí i Garrido, Joan Alcalde i Alonso.
 
EXPOSEN:
 
Que en les darreres eleccions municipals del 24 de maig cap formació política de les que es presentaven al municipi va obtenir majoria absoluta. Per aquest motiu i per tal de garantir la governabilitat de l’administració municipal, les organitzacions polítiques signants del present pacte acorden establir un pacte de govern pel mandat 2.015-2.019. Aquest acord es sustenta en el diàleg, la proximitat, el consens, la confiança, la transparència i la participació per col·laborar conjuntament en el govern municipal del poble de Santa Cristina d’Aro. N’assumeix l’alcaldia el cap de llista d’ERC i  els grups d’ERC, Guanyarem Santa Cristina des del carrer, Independents per Santa Cristina d’Aro.
El present acord se subscriu amb el compromís mutu d’acompliment de les següents clàusules, organigrama, punts programàtics, altres acords, reunions de coordinació i compromís amb el procés d’independència que es detallen a continuació.
 

1.- CLÀUSULES

 
1. La materialització d’aquest acord es traduirà, de forma immediata, amb l’alcaldia per (ERC) -el Sr. Francesc Xavier Sala i Congost-, la 1a tinència d’alcaldia per (ERC)- el Sr. Josep Xifre i Deulofeu-, la 2a tinència d’alcaldia per (Guanyarem Santa Cristina des del carrer)- la Sra. Sònia Pujol i  Valls-, la 3a tinència  d’alcaldia per Independents per Santa Cristina -el Sr. Narcís Palahí i Garrido-, la 4a tinència d’alcaldia per (ERC) -la Sra. Silvia Fonoll i Ribas.
 
2. La Junta de Govern Local estarà formada per l’alcalde, i els quatre tinents d’alcalde,  la resta de regidors de l’equip de govern, i  un representant de cada formació de l’oposició, que podrà assistir a les reunions amb veu i sense vot. Els acords de govern es prendran per consens.
 
3. El funcionament de les diferents àrees de l’Organigrama podran ser objecte d’anàlisi per part dels membres de la Junta de Govern Local, revisant-ne el funcionament o acordant-ne les correccions, si calen, però evitant de forma estricta, que qualsevol crítica sobre el funcionament o direcció transcendeixi de l’àmbit de la reunió, ni tant sols al personal de l’Ajuntament. Sempre es comunicarà que les correccions fetes només estan encaminades a obtenir una millor eficiència en el treballs de l’àrea.
 
4. Es crea una comissió de seguiment, amb un representant de cada formació política, els caps de llista o persona delegada que tindrà com a missió el seguiment  de l’aplicació del Pacte de Govern, i tractarà els assumptes no previstos en el redactat actual, les diferències d’interpretació o qualsevol modificació que calgui introduir-hi fruit del funcionament diari de l’equip de govern, aixecant acta dels acords adoptats.
 
5. Es preveu la possibilitat de crear comissions de seguiment que es considerin oportunes. En les comissions de seguiment els membres seran elegits en consens amb els quatre grups.
 
6. Els grups municipals es reserven el dret durant els tres primers mesos a demanar una Auditoria externa.
 
7. Els regidors dels diferents grups municipals tindran llibertat, previ procediment consensuat  per convocar la ciutadania i explicar-los en què estan treballant a les seves àrees.
 

2.– ORGANIGRAMA CARTIPÀS MUNICIPAL

 
Alcaldia-ERC: (Francesc Xavier Sala i Congost)         
-  Administració, coordinació i secretaria
-  Personal i RRHH
-  Governació, seguretat ciutadana i trànsit
-  Relacions institucionals i supramunicipals
-  Relacions amb entitats urbanístiques
-  Obra pública
-  Esports i gestió d’instal·lacions esportives (compartida)
-  Hisenda i compres (compartida)
-  Protecció Civil i ADF
 
1a Tinència d’alcaldia-ERC: (Josep Xifra i Deulofeu)
-  Via pública i senyalització viària
-  Comunicació i informació
-  Noves tecnologies i Sig (sistemes d’informació i gestió)
-  Hisenda i compres (compartida)
-  Polítiques d’estalvi energètic
-  Cultura (compartida)
 
2a Tinència d’alcaldia-Guanyarem des del carrer: (Sònia Pujol i Valls)
-  Ensenyament
-  Relacions amb L´AMPA, CEIP  i IES
-  Escola Bressol
-  Cultura (compartida)
-  Participació ciutadana
-  Joventut
 
3a Tinència d’alcaldia-Independents per Santa Cristina: (Narcís Palahí i Garrido)
-  Ordenació, planejament, gestió i disciplina urbanística
-  Polítiques de sòl i habitatge
-  Promoció i gestió d’habitatges
-  Llicències d’obres i activitats
-  Edificis municipals
-  Habitatge jove
 
4a Tinència d’alcaldia-ERC: (Silvia Fonoll i Ribas)
-  Promoció econòmica
-  Turisme, comerç i indústria
-  Polítiques d’ocupació
-  Mercats a la via pública
-  Relacions amb associacions professionals
-  Patrimoni Historicoartístic
   
Guanyarem des del carrer: (Xavier Figueras i Esteva)
 
-  Festes i Oci
-  Colles de Carnaval (compartida)
-  Activitats de Lleure
-  Serveis municipals
-  Esports i gestió d’instal·lacions esportives (compartida)
-  Ràdio Municipal
 
Independents per Santa Cristina: (Joan Alcalde i Alonso)
-  Brigada municipal
-  Transport i mobilitat
-  Gestió de l’escorxador
-  Cementiris municipals
-  Medi Ambient
-  Deixalleria municipal
-  Colles de Carnaval (compartida)
 
ERC: (Mª Lourdes Fuentes i Faig)
-  Acció Social
-  Sanitat
-  Punt d’Igualtat
-  Banc d’aliments
-  Regidoria de la Dona
 

3.– REPRESENTANTS ALS ÒRGANS COL·LEGIATS D´ENS SUPRAMUNICIPALS

 
Consorci de la Costa Brava
 
Francesc Xavier Sala i Congost
 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la Conca del Ridaura
 
Titular: Narcís Palahí Garrido
Suplent: Josep Xifre i Deulofeu
 
Titular: Joan Alcalde i Alonso
Suplent: Xavier Figueres i Esteva
 
Consell Escolar del CEIP Pedralta
 
Sònia Pujol i Valls
 
Consell Escolar de l’IES Vall d’Aro
 
Sònia Pujol i Valls
 
Club Esportiu Cristinenc
 
Francesc Xavier Sala i Congost/Xavier Figueras i Esteva
 
Consorci Vies Verdes de Girona
 
Silvia Fonoll i Ribas
 
Consorci de les Gavarres
 
Joan Alcalde i Alonso
 
Consorci de l’Ardenya-Cadiretes
 
Francesc Xavier Sala i Congost
 
Carta de Tossa de Mar
 
Francesc Xavier Sala i Congost
 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA)
Joan Alcalde i Alonso
 
Consorci local LOCALRET
 
Josep Xifre i Deulofeu
 
Federació de Municipis de Catalunya
 
Francesc Xavier Sala i Congost
 
Juntes de Compensació
 
Narcís Palahí Garrido
 
Comissió Especial de Comptes
 
Francesc Xavier Sala i Congost
 
Comissió de delimitació de termes
 
L’alcalde: Francesc Xavier Sala i Congost
Substitut: Josep Xifre i Deulofeu
 
Regidor 1: Sònia Pujol i Valls
Substitut: Xavier Figueres i Esteva
 
Regidor 2: Narcís Palahí Garrido
Substitut : Joan Alcalde i Alonso
 

4.- PUNTS PROGRAMÀTICS

 
Després d’haver analitzat amb profunditat els diferents programes electorals de les quatre formacions i haver  constatat les seves àmplies coincidències, ens comprometem al desenvolupament del programa conjunt, com a base del Pla d’actuació, que el futur govern es proposa impulsar per als quatre anys vinents, en què les prioritats d’actuació són:
 
- Fomentar la transparència i la participació com a eixos principals de la gestió diària i sobretot amb les decisions més rellevants, com per exemple: antic ajuntament, edifici pendent de finalitzar plaça Catalunya...
En aquest sentit, es treballarà des de les regidories d’hisenda i participació Ciutadana per posar en marxa un model de Pressupostos participatius innovadors amb la inclusió de TIC.
 
- Agilitzar i simplificar els tràmits i procediments administratius, habilitar un web intuïtiu de participació que també inclogui l’administració electrònica. 
 
- Incloure i aprovar en el primer ple ordinari la proposta de modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Cristina d’Aro número 38, sector SUD-15 Molí d´en Reixach-Bernades i sector SUD-16 Molí d´en Tarrés.
 
- Revisió del POUM, en què la ciutadania defineixi quin model de poble vol, incloent-hi com a projecte bàsic el desenvolupament de l’anella verda o pla especial del riu Ridaura.
 
- Pla d’equipaments municipals PEM i pla d’equipaments esportius municipals PEEM, amb ordre de prioritats i temps d’execució per tal d’establir les principals necessitats actuals i per a aquesta legislatura:
   · Banc d’aliments, roba i sabates.
   · Nova biblioteca.
   · Nou local de joventut.
   · Zona esportiva: pavelló, vestidors camp de futbol...
   · Crear noves zones d’aparcament públic.
   · Mur de Romanyà i mur de l’escola.
   · Millora a la via pública: Crear nous pipi cans, millorar i fer noves zones de jocs infantils, nova senyalització amb panells electrònics, millora de les rotondes, millora de carrers, arranjament voltants espai Ridaura i pavelló...
 
- Recuperar la ràdio com a mitjà d’informació local i redefinir el butlletí d’informació municipal.
 
- Preveure partida anual per desenvolupar plans locals d’ocupació, com per  exemple: pla de neteja forestal amb programes per a persones del municipi que siguin a l’atur.
 
- Reestructuració de l’àrea d’urbanisme per fer-la i adaptar-la a les necessitats i moments actuals.
 
- Reestructuració de la brigada municipal per fer-la i adaptar-la a les necessitats i moments actuals, en què també es contempli l’ampliació de jornada laboral.
 
- Analitzar el document de valoració de llocs de treball per tal d’adaptar i reorganitzar les diferents àrees, llocs de treball, horaris i altres aspectes a les necessitats d’un ajuntament més pròxim i transparent.
 
- Elaborar un nou conveni amb la Policia Local en el qual es defineixi l’estructura necessària per preveure la segona activitat i la incorporació de nous efectius, prioritzant el jovent del municipi.
 
- Crear la central de compres on es gestionin totes les demandes de les diferents àrees per tal  de generar un estalvi i un millor control de la despesa anual.  
 
- Elaborar un estudi anual per tal d’intentar reduir la pressió fiscal dels nostres ciutadans i que faciliti bonificacions a les famílies més necessitades.
 
- Treballarem amb els diferents departaments de la Generalitat per tal d’aconseguir que el CAP estigui obert a les tardes, que Santa Cristina tingui una segona seu per fer els estudis de secundària, i la secció dels terrenys del Molí d’en Reixac per fer-hi un alberg municipal, una escola de natura...
 
- Creació dels Consells municipals i comissions necessaris segons el model de participació ciutadana sobre el que es treballi.
 
- Creació del Consell municipal d’esports.
 
- Creació nova Comissió de festes.
 
- Creació del Consell de ciutadans com a òrgan consultiu.
 
- Crear la figura d’un síndic independent / defensor del poble.
 

ALTRES ACORDS

 
Els pressupostos a nivell polític es discutiran en una fase inicial de debat (inversions i corrents) a partir del mes de setembre i s’arribarà a un acord consensuat de l’equip  de govern a principis del mes d’octubre. El mes d’octubre ha de servir per negociar amb els diferents grups de l’oposició i cal portar-lo al ple per a la seva aprovació inicial al mes de desembre. Aquest serà el procediment a seguir mentre no es disposi d’un model consensuat de Pressupostos Participatius.
 
Dintre de cada àrea el responsable tindrà autonomia per decidir en els aspectes que no corresponguin a la Junta de Govern, i sempre dins la seva assignació pressupostària.
Els responsables d’àrea prenen el compromís de continuar i col·laborar amb la implantació de l’oficina de Queixes del servei d’atenció al ciutadà, posant el màxim esforç a aconseguir aquest objectiu i tenint especial cura d’atendre en català.
Cada regidor dins de la seva àrea s’adaptarà al que ens ofereixen les noves tecnologies per intentar la supressió al màxim de paper escrit.
Tota la comunicació oral i escrita, interna i externa de l’Ajuntament serà en català, si s’escau.

 
REUNIONS DE COORDINACIÓ

 
Inicialment cada setmana i més endavant ,com a mínim una vegada al mes, es reuniran l’alcalde, els Tinents d’alcalde i els Regidors, amb els principals tècnics municipals per intercanviar informació del treball de cada àrea i per establir la necessària coordinació entre àrees per tal de millorar l’eficiència i planificar el calendari d’actuacions.

 
COMPROMÍS AMB EL PROCÉS D’INDEPENDÈNCIA

 
És voluntat del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de deixar constància que amb el procés per la independència de Catalunya, les altres formacions polítiques que signen aquest pacte de govern no posaran cap impediment a la realització de procediments i accions relatives al procés al municipi de Santa Cristina d’Aro.