Santa Margarida i els Monjos

Totes les notícies

Modificacions dels Pressuposts de Santa Margarida i els Monjos

Sis mesos després d'haver-se aprovat els pressuposts municipals ha calgut ajustar-los en les modificacions que es poden veure i que són una mostra de la gestió comptable de la institució. Partides de 500 € que necessiten una modificació de 10.000 €, d'altres amb increments del 235%. Complements salarials “de no absentisme”, atorgats en funció de la categoria laboral i no linealment  o per rendiment, etc... El quadre adjunt mereix una lectura detallada.

22 DE MARÇ, DIA MUNDIAL DE L'AIGUA. MANIFEST DEL FOIX

MANIFEST D'ERC DE VILAFRANCA, SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, CASTELLVI DE LA MARCA, I CASTELLET I LA GORNAL  El 22 de març és el Dia Mundial de l'Aigua, declarat per resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1993. La celebració ha anat adquirint gran importància i l’aigua, com a recurs nuclear, ha començat a esdevenir centre de debat entre les administracions, partits, entitats i veïnat. La bona qualitat de l'aigua és essencial per a la salut humana, el desenvolupament social, econòmic i l'ecosistema. Tanmateix, a mesura que les poblacions creixen i els entorns naturals es degraden, garantir que hi hagi subministraments d'aigua suficients i segur per a tothom és cada vegada més desafiant.  Els recursos hídrics del Penedès cada cop són més escassos i la depuració de l’aigua de mar no es pot assumir econòmicament. Una part important de la solució és produir menys contaminació i millorar la forma de gestionar les aigües residuals. Les pressions socials i ambientals durant els últims anys han conduït a la indústria vers un moviment creixent per a reduir les seves aigües residuals i a tractar-les abans d’abocar-les. Les aigües residuals ara es consideren com un recurs potencial i el seu ús, o el reciclatge després d'un tractament adequat, poden proporcionar beneficis econòmics. Per exemple, utilitzant aigua de procés per a refredament o escalfament, o aigua de pluja a partir de recol·lectors de sostre per rentat de wàter, reg o rentat de vehicles, tal com comencen a fer algunes empreses. A ERC creiem que el creixement de la demanda d'aigua al Penedès requerirà nous enfocaments per a la recollida i gestió de les aigües residuals. Si no es millora la qualitat de la recollida de les aigües residuals de 13 municipis que van a parar a la depuradora de Vilafranca, gestionada per la Mancomunitat Penedès-Garraf, i no es controlen els abocaments, és impossible que millori la qualitat de les aigües del principal riu de l’Alt Penedès, el riu Foix, i de la capa freàtica.

NOU EPISODI DE CONTAMINACIÓ AL FOIX

El passat cap de setmana el riu Foix va patir un nou episodi de contaminació. L’Alt Penedès és una comarca amb pocs recursos hídrics. La conca principal és la del Foix. Un riu estacional que com a principal aportació té la riera de Llitrà, on s’aboquen les residuals que surten de l’estació depuradora de Vilafranca, on es tracten les aigües de 13 municipis. L’Estació depuradora està al límit sud del terme de Vilafranca i al nord de Santa Margarida i els Monjos, essent aquest municipi el que, en primer lloc, pateix totes les pudors i la contaminació del riu, i el pantà de Castellet on es recullen tots els contaminants. La conca del Foix, pateix una pressió demogràfica, industrial i agrícola molt important que fa del Foix el  riu més contaminat de Catalunya. L’estudi que fa anualment la Diputació de Barcelona el defineix com “una conca amb una qualitat ecològica majoritàriament baixa”. A més de la contaminació que el caracteritza, periòdicament, el riu pateix episodis d’abocaments de la depuradora. Episodi, com el que s’ha viscut aquest cap de setmana que ha omplert el riu i la riera d’escuma i pestilència, provocant la intervenció dels agents rurals, de l’Agència Catalana de l’Aigua i dels Mossos d’Esquadra. Situació reiterada especialment en dies que es preveu pluja o que està plovent. El mes de març del 2017 la Mancomunitat Penedès-Garraf, responsable de la depuradora, reconeixent el greu problema existent, va anunciar diferents actuacions en matèria de sanejament i fer les inversions en infraestructures necessàries. L’Agencia Catalana de l’Aigua va fer una aportació econòmica de 15 milions a la Mancomunitat. Obres que duplicaran la capacitat de depuració actual, transformant la instal·lació actual en una macro estació, malgrat que no s’evitaran els abocaments al riu d’aigües residuals en casos de pluges, ja que no hi ha cap projecte per separar les aigües pluvials de les residuals. A dia d’avui les obres no han començat, ni s’han iniciat els tràmits administratius corresponents.

MOCIÓ D'ERC SMMONJOS PER LA COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ

De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi front. Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes.

ERC SMMONJOS PRESENTA UNA MOCIÓ PER RECUPERAR LES PENSIONS

El dilluns 5 de març, al Ple de l'Ajuntament de SMMonjos ERC presenta una moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions. Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals, tant del PP com del Partit Socialista  no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora. La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions. Text integre de la moció: 39/ERC/18 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC). PER  RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS   EXPOSICIÓ DE MOTIUS El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva. La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de  les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.

Llistat de convocatòries de subvencions que s’han publicat aquest darrer mes de gener.

Descripció i link de la subvenció Data finalit. Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 (FI) (Convocatòria) 30/01/2018 Ajuts destinats específicament a cobrir costos excepcionals que es produeixin o s'hagin produït a causa del tancament d'unitats de producció de carbó incloses en el Pla de Tancament del Regne d'Espanya per a la mineria de carbó no competitiva (Convocatòri 30/01/2018 Ajuts per a personal tècnic de suport previstos en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'I+D+i 2013-2016, correspone 30/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Lluita contra el tràfic d'armes ISFP-2017-AG-FIRE 30/01/2018 Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua (Convocatòria)  30/01/2018 Subvencions per al Subprograma de Mobilitat dins del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 en R+D+i (Convocatòria) 30/01/2018 Ajuts destinats a les inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, corresponents als anys 2015 a 2018 (Convocatòria) 31/01/2018 Ajuts de la Fundación Biodiversidad per a la realització de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic (Convocatòria) 31/01/2018 Ajuts per a contractes predoctorals del Programa "Salvador de Madariaga" a l'Institut Universitari Europeu dels subprogrames de Formació i de Mobilitat inclosos en el Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva ocupabilitat, en el marc del Pla Estat 31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Projectes sobre delinqüència organitzada per abordar el tràfic d'éssers humans ISFP-2017-AG-THBX 31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Convocatòria conjunta UE-Corea H2020-EUK-2018  31/01/2018 Convocatòria de propostes EACEA 27/2017- Programa Erasmus+ - Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques - Qualificacions conjuntes en el sistema d'educació i formació professional (EFP)  31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Convocatòria conjunta UE-Japó H2020-EUJ-2018  31/01/2018 Segona Convocatòria Bilateral Espanya-Egipte sota el programa ESITIP 31/01/2018 Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destin 31/01/2018 Ajudes Torres Quevedo contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Suprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Inn 01/02/2018 Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) (Convocatòria) 01/02/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Protecció dels espais públics i atenció a l'amenaça cbrn-e (química, biològica, radiològica, nuclear i explosius) ISFP-2017-AG-PROTECT  01/02/2018 Convocatòria de propostes del Subprograma MEDIA 2017 - Suport al desenvolupament de continguts audiovisuals de paquets de projectes (Slate Funding 2018) EACEA / 23/201 01/02/2018 Seleció de programes formatius - Ajuts Fundació Científica AECC a formació personal investigador - Clínic formació 2018 (Programes)  01/02/2018 Subvencions per a Projectes d'Investigació Clínica Independent en Teràpies Avançades de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Subprograma Estatal de Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innova 01/02/2018 Ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (Convocatòria) 05/02/2018 Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2018 - Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia (Convocatòria) 05/02/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Europa Creativa - Projecte "Espais i ciutats culturals i creatius" EAC / S23 / 2017 05/02/2018 Ajuts a empreses pimes exportadores i/o potencialment exportadores de Catalunya per participar en el programa Pla internacional de promoció (Convocatòria) 06/02/2018 Ajuts A projectes de reforç de l'ocupabilitat de persones joves amb transtorn mental - Any 2018 (Convocatòria)  06/02/2018 Ajudes per a la formació de doctors en empreses "Doctorats Industrials" contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Suprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, corresponents a l'an 08/02/2018 Subvencions de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.

ERC SMMonjos comença una campanya municipal per fomentar el civisme

La paraula civisme prové del llatí civis, que significa ciutadà. Per tant, el civisme és aquell conjunt d’actituds indispensables per garantir una bona convivència als espais que habitualment compartim com a membres d’una mateixa comunitat. Des de finals del segle XX Santa Margarida i els Monjos ha anat esdevenint un espai complexa: multireligiós, multicultural, multilingüe, etc. És una evidència que la gestió de la diversitat no és fàcil. Per això difícilment es podrà educar en civisme si prèviament no es crea esperit de comunitat. És difícil que una persona sigui cívica en una societat, en una localitat que no estima. La frase “no facis al carrer allò que no faries a casa” –un lloc que generalment es valora– es converteix en sentència. L’educació en el civisme no es pot delegar exclusivament als centres educatius. Les administracions també han de tenir en el seu paper en aquest tema, fer una reflexió amplia i en profunditat sobre aquest valor. I, òbviament, les famílies tampoc n’han de quedar al marge. La teoria no educa en civisme, el testimoniatge sí. Amb la voluntat d’ajudar a millorar la convivència municipal ERC de SMiMonjos ha proposat a l’ajuntament, repetidament, que iniciï una política i una ordenança de civisme. Peticions que malauradament no han obtingut altra resposta que 4 anuncis sobre les defecacions dels gossos. Per això ERC de SMMonjos comença una campanya gràfica de civisme. Una campanya que té per objectiu: la promoció de la convivència i el civisme, augmentar el sentiment de pertinença de la ciutadania envers el municipi i incentivar a l’Ajuntament a treballar sobre el tema. ERC SMiMonjos, després d’un debat intern, ha editat una amplia col·lecció de grafismes temàtics de diferents dissenyadors que setmanalment s’aniran distribuint. ERC SMiMonjos ha creat una pàgina participativa de facebook (SMMonjos memòria) per apropar el veïnat a la història gràfica municipal, i posa a disposició el correu (santamargaridamonjos@esquerra.