Sant Andreu

Notícia

El Pont de Sarajevo, un eix cívic de comunicació

Pont de Sarajevo
Pont de Sarajevo


Amb l’objectiu de fer del Pont de Sarajevo un eix cívic de comunicació entre els barris de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova, el passat mes d’abril el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de Barcelona va presentar a la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge de la Casa Gran una Proposició per encarregar un projecte d’ampliació de l’esmentat pont.

La Proposició, aprovada amb el suport de tots els Grups Municipals, facilitarà l’apropament de les dues trinitats i donarà resposta a les llargues reivindicacions veïnals. Tot seguit us adjuntem la proposició:

A LA COMISSIÓ D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE


RICARD MARTÍNEZ I MONTEAGUDO, en la seva qualitat de Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació, manifesta:

L’Avinguda Meridiana és i ha estat un obstacle difícil de salvar per a la comunicació entre els districtes de Sant Andreu i Nou Barris.
La manca de passos de vianants i de regulacions semafòriques han dificultat l’apropament dels Barris de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella.
En aquest context, la propera instal·lació d’un nou semàfor a la Porta de la Trinitat i el Pont de Sarajevo són els únics eixos de comunicació entre els dos districtes, entre els dos barris.
La propera actuació urbanística a la Porta de la Trinitat, esdevindrà un motiu més per a la millora de les comunicacions entre les dues trinitats.
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, així com l’acord de la Junta de Portaveus de 29 de gener de 2008, formula la següent:


PROPOSICIÓ / DECLARACIÓ DE GRUP

La Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge acorda encarregar un projecte de d’ampliació del Pont de Sarajevo per a que aquest esdevingui un eix cívic de comunicació entre els barris de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella.


RICARD MARTÍNEZ I MONTEAGUDO

Barcelona, 19 d’abril de 2010

Montserrat Benedí, Consellera de Districte