Sant Andreu de la Barca

Notícia

Volem garantir els drets laborals i d'accés a un lloc de treball públic a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

drets laborals sentència treballadora ocupació
Drets laborals i d'ocupació. Sentència a favor d'una treballadora.
Els grups municipals de Sant Andreu Sí es Pot, ERC-AM, ICV-EUiA i CiU a l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam presentar la moció per a la readmissió d’una treballadora de l’ajuntament que va ser acomiadada de forma improcedent, com dicta la Sentència del Tribunal Social número 22 de Barcelona. La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups que vam presentar la moció més C’s. Mentre que el PSC va votar en contra i el PP es va abstenir. Total 11 vots a favor, 1 abstenció i 9 vots en contra, resultant la moció aprovada per majoria.
 
Ara l’alcalde, que és nomenat en el seu càrrec pel plenari municipal, hauria d’acceptar i executar el mandat que li fa el ple, l’òrgan de govern de major representativitat en un ajuntament, si vulnera la voluntat democràtica del ple hauria de posar el seu càrrec a disposició del plenari municipal per decència democràtica.
 
Però arrel d’aquesta aprovació i d’aquest mandat democràtic alguna veu des del govern ha volgut acusar als grups que hem defensat a la treballadora acusant-nos de voler facilitar una plaça de funcionariat fix a l’ajuntament, i això no és cert. La readmissió de la treballadora ha de ser en condició de contracte indefinit no fix, per tant, en cap cas s’assegura una plaça de funcionària fixa sense concurs d’oposició, i quan la plaça passi a ser fixa caldrà obrir un procés d’oposició per determinar qui la guanya. Sempre que hi hagi una plaça vacant fixa cal fer un procediment d'oposició oberta i lliure, ben anunciada i en igualtat d'oportunitats.[1]

D’altra banda i refermant tot el que s’ha exposat, la Sala del Social del Tribunal Suprem en la Sentència de 14 de juliol de 2015 rectifica la doctrina per la qual considerava que l'amortització d'una plaça vacant, ocupada per un treballador indefinit no fix o per un amb contracte d'interinitat per vacant, comportava l'extinció dels contractes sense necessitat d'acudir al procediment previst en els articles 51 i 52-c) de l’Estatut dels Treballadors (ET). I manté ara que l'extinció o l'acomiadament d'aquest personal per amortització de la plaça, haurà de tramitar-se d'acord amb els requisits i procediments dels articles 51 i 52-c) de l’ET
 
Des d’ERC-AM hem defensat els drets de la treballadora que ha vist com una decisió subjectiva presa per l’alcalde del nostre poble la deixava sense feina i sense possibilitat de defensar-se dins el propi ajuntament perquè mai se li va obrir un expedient i en el moment d’acomiadar-la no hi havia cap informe per escrit que recomanés el seu acomiadament. Va recórrer al Tribunal Social i ha guanyat el judici, i ara, d’una vegada per totes cal revisar tots els processos de contractació i acabar amb l’arbitrarietat de contractar i acomiadar segons criteris subjectius de l’alcalde o algú altre del seu entorn més proper. Hem de garantir els drets de les treballadores i els treballadors d’aquest ajuntament i persistirem fins al darrer moment per assegurar els drets laborals de les persones que hi treballen. I també volem garantir la igualtat d’oportunitats per optar a un lloc de treball públic i, per tant, que les vacants han de publicitar-se abastament per a garantir la igualtat d’oportunitats. Actualment, com des de fa molt temps, s’abusa dels decrets urgents d’alcaldia per a contractar personal.
 
 
Grup Municipal d’ERC-AM
Secció Local d’ERC-Sant Andreu de la Barca
 
[1] NOTA IMPORTANT. Segons CEMICAL en el seu butlletí número 117 publicat al març de 2014, des d’una sentència del TSJ de Galícia de 20 de gener de 1998 “s’han anat perfilant les diferències entre el personal laboral fix i els treballadors indefinits no fixos de les administracions públiques, amb la finalitat d’evitar que una contractació inicial fraudulenta pogués acabar generant l’accés a una plaça fixa a l’Administració, amb l’efecte de burlar els principis constitucionals de mèrit i capacitat (art. 103.3 CE). Les contractacions indefinides no fixes no estan vinculades a una específica causa de temporalitat, a diferència d’allò que ocorre, per exemple, amb les interinitats per a cobrir vacants.
 
En la sentència de referència, i en d’altres de 13 i 27 de setembre del mateix TSJ de Galicia, es planteja com s’ha de portar a terme l’extinció dels contractes de treball indefinits no fixos per amortització del lloc de treball a les administracions públiques després de la Reforma Laboral de 2012. En la sentència es conclou que el procediment adequat per a aquestes extincions contractuals és el recollit en la normativa reguladora dels acomiadaments col·lectius, ja que la DA 20a incorporada per la Ley 3/2012, de 6 de julio i desenvolupada pel Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada subjecta l’amortització d’una plaça ocupada per un empleat públic laboral indefinit no fix de plantilla a les formalitats, requisits i indemnització de l’extinció contractual per causes econòmiques, tècniques i organitzatives.
 
També es planteja la Sala les diferències i similituds entre la contractació indefinida no fixa i la contractació d’interinitat per vacant, resolent que l’extinció dels contractes indefinits no fixos s’ha de realitzar “per la via de l’acomiadament objectiu o en el seu cas acomiadament col·lectiu”, mentre que la dels interins no requereix d’aquesta tramitació, atès que el contracte, tal com assenyala la jurisprudència del TS, s’extingeix, a banda de per les causes establertes a l’art. 49 ET, “per la causa específica de l’amortització de la plaça servida”. No obstant, s’ha d’indicar que la via extintiva de l’acomiadament col·lectiu es troba prevista per a tot tipus de personal laboral, si bé té prioritat de permanència el personal fix.”