Sant Esteve Sesrovires

Notícia

PRACTICAR L’OCULTISME, ESPORT FAVORIT DE L’ALCALDE CARBONELL

La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya diuen clarament què tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció. El termini d’entrega de la informació un cop sol·licitada és de quatre dies.
 
Tot i que la llei és clara, l’ajuntament de Sant Esteve ens ha denegat molta de la informació que hem demanat des del passat mes de febrer de 2018. Davant aquesta negativa Esquerra de Sant Esteve Sesrovires vam recorre la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública.
 
Vam denunciar cinc temes a la GAIP del quals havíem presentat múltiples instàncies sol·licitant informació sense obtindré cap resultat, tot eren excuses sense fonament. La informació requerida feia referència a:  el Pla de millora de l’estructura organitzativa municipal encarregat per nosaltres i en el qual hi havíem estat treballant, la situació de la concessió de la Pista Francesc Castellet (podeu veure l’article publicat en data 20-12 al nostre web), l’Estudi de viabilitat del Complex Esportiu Municipal (encarregat per nosaltres i en que també hi havíem treballat), la documentació relativa al contenciós contra un acord de ple en referencia  al tema de les indemnitzacions cobrades pels regidors la legislatura passada i els informes emesos per SOREA, la companyia que gestiona l’aigua en el nostre municipi, respecte la situació del clavegueram, la xarxa d’aigua i de depuració en el nostre municipi.
 
La GAIP va acceptar a tràmit tots cinc temes i va requerir informació sobre la negativa de donar-nos informació a l’ajuntament. Aquest va respondre donant-nos vista a l’expedient de la Pista Francesc Castellet i enviant-nos el document del Pla de millora de l’estructura organitzativa Municipal. Al requeriment sobre els altres tres temes va respondre  amb les mateixes excuses que portava mesos donant-nos a nosaltres: que eren temes judicialitzats, que els tècnics ho estaven estudiant, que encara no disposaven de l’estudi...
 
La GAIP, després d’estudiar la nostra demanda i les respostes de l’ajuntament,  i considerant que el dret a la informació dels regidors electes forma part del nostre dret fonamental a la participació política i és necessari per a l’exercici de les funcions que ens pertoquen de control i seguiment de l’acció municipal, va emetre resolució obligant a l’ajuntament a donar-nos la informació requerida en un termini de 10-15 dies.
 
Podeu veure les resolucions de la GAIP amb tota la informació a http://www.gaip.cat/ca/resolucions-i-dictamens/resolucions/ Son les resolucions 348/2018,  349/2018 i 350/2018 de 21 de novembre de 2018
 
El trist d’aquest tema és que per poder accedir a una informació, a la que tenim tot el dret no tan sols com a regidors, sinó també com a ciutadans, hem hagut de recorre a la GAIP.  El nostre ajuntament fa bandera del tema de la transparència, però la realitat es ben diferent i reiteradament ens amaguen informació. No és nova aquesta forma de fer política, ens amagaven informació quan érem a govern, que no faran ara que no hi som?

L’alcalde Carbonell fa i desfà al seu aire, i com ja hem dit en algun altre article, no es que no ens doni informació als regidors de l’oposició, es què no la dona ni tan sols als regidors del seu govern o del seu propi grup municipal.