Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS
A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes – 700.000 al conjunt de l’Estat - afectades per la compra de participacions preferents en condicions irregulars, la insuficient acció supervisora i reguladora dels organismes competents per tal d’evitar o corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col•lectius d’usuaris d’entitats financeres, es fan necessàries totes les mesures de recolzament possibles per reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders públics.

Des del 1999, s’han col•locat més prop de 26.000 milions d’euros en participacions preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb menor informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions d’informació i protecció del consumidor previstos a la Directiva MiFID. En molts casos, es van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions preferents.

Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquidesa difícil. Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles.

Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:

I. La seva contractació i comercialització
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul•la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.

II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i pràcticament l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt per sota de l’inicial.

Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres als afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions d’usuaris als organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya reconegui l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions correctores suficientment contundents, evidenciant la indefensió i i desinformació de bona part dels afectats,

Per tot l’ anteriorment exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple de l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires que prengui els següents


A C O R D S

Primer. Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres en la comercialització d’aquests productes.

Segon. Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels afectats, dels seus drets i dels seus deures.

Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin estat invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.

Quart. Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats financeres en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests productes.

Cinquè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i divulgació d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats.


Maria del Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra a Sant Esteve Sesrovires

Sant Esteve Sesrovires, 29 de febrer de 2012