Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC AUDIOVISUAL CATALÀ
El Parlament de Catalunya ha aprovat recentment la Llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual que modifica tres lleis vigents fins al moment: la del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la de la comunicació audiovisual de Catalunya i la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

L’aprovació d’aquesta nova llei ha suposat el trencament d’un ampli consens aconseguit a la legislatura passada en relació a un seguit de mesures de regulació del sector públic de l’audiovisual. Entre altres qüestions, es reforça el control polític per part del Govern, disminuint el nombre tant de membres que formen part del CAC com del CCMA i introduint altres mecanismes que simplifiquen els sistemes de renovació o d’adopció d’acords en aquests òrgans.

La reorganització i el reajustament pressupostari de moltes administracions públiques és comprensible i acceptable en moments com l’actual, però sempre i quan vagin acompanyats de criteris que no posin en perill la finalitat del servei públic que es presta. En aquest sentit, el context de crisi econòmica, i especialment la simplificació de l’estructura de l’organització, no pot justificar mai l’afebliment i la pèrdua de capacitat de servei del conjunt dels mitjans audiovisuals públics, del sistema públic d’informació. I, des d’aquest punt de vista, tant la retallada del pressupost de la CCMA, que en els darrers dos anys ha estat d’un 25%; l’eliminació progressiva de la publicitat en les emissores, que en els darrers 5 anys ha produït una pèrdua de 60 milions d’euros; o la flexibilització dels criteris d’elecció dels membres que en formen part són criteris que consoliden l’inici d’una decadència del model de servei públic necessari.

Tenint en compte que la CCMA ja ha fet un esforç de contenció de la despesa, tancant fins i tot delegacions a capitals com Rabat, i que el cost dels sis canals de Televisió de Catalunya i els quatre de ràdio, incloent-hi també els suports interactius, no arriba a 40€ per habitant/any. I considerant, així mateix, que un afebliment de la CCMA comporta un debilitament de la vertebració nacional del país i del nostre potencial de futur.


Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple els següents acords:

Primer. Reconèixer que l’oferta audiovisual que dóna la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, encapçalada per TV3 i Catalunya Ràdio, ha tingut i té un paper fonamental en la cohesió social i nacional del nostre país, en promoure l’ús social del català, en donar a conèixer la nostra cultura i història i en dinamitzar el sector de la indústria audiovisual catalana.

Segon. Denunciar la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya de reduir fins a eliminar la publicitat a Catalunya Ràdio i de disminuir-la també a TV3, i demanar al Govern que reconsideri aquesta decisió, atès que aquest fet pot provocar que es buidi de contingut i de qualitat la programació, que baixi l’audiència tot convertint aquestes emissores en residuals, i així es resti competitivitat a les emissions públiques en favor dels grups privats.

Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que mantingui per a l’exercici actual el pressupost de l’any 2011 per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Quart. Fer arribar aquest acord al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris amb representació en aquesta cambra.


Maria del Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Esteve Sesrovires