Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ EN DEFENSA D'UN SISTEMA PÚBLIC DE SALUT GRATUÏT PER A TOTHOM
ANTECEDENTS

El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 16/2012 on s’ s’exclou de l’assistència sanitària pública a totes aquelles persones que no podran acreditar la condició d’assegurat, i especialment als joves majors de 26 anys sense contracte laboral i a les persones immigrades en situació irregular. Amb aquest decret, es crea una barrera d’accés a un sistema públic i universal de salut, que pot comportar greus problemes en termes de salut pública i genera conflictes deontològics entre els professionals sanitaris.

Per altra banda, aquest Real Decreto-Ley 16/2012, s’ha aprovat sense tràmit parlamentari i sense llei de rang superior, lesionant drets garantits per la pròpia constitució i els tractats internacionals signats per part de l’Estat espanyol.

El Real Decreto-Ley 16/2012 vulnera l’article 42.4 de l’Estatut, que obliga als poders públics a garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l’assistència sanitària pública ..." i en l’article 23 pel qual es garanteix el dret a totes les persones a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, i també vulnera la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els articles 1 i 2, d’Accés a l’Assistència Sanitària de Cobertura Pública.

El Real Decreto-Ley 16/2012 és una clara invasió competencial del Govern de l’Estat respecte al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el seu Decret 178/1991 considera el dret a la sanitat com un dret universal.

Catalunya seguirà pagant un doble peatge si manté l’euro per recepta i alhora aplica les mesures imposades per l’Estat espanyol.

Per tot això sol•licitem al ple l’adopció dels següents


ACORDS

PRIMER. Mostrar la disconformitat amb la reforma del Sistema Nacional de Salut que ha efectuat el Govern de l’Estat mitjançant el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 d'abril, de medidas urgentes para garantitzar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y Seguridad de sus prestaciones.

SEGON. Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el dret bàsic de les persones a la protecció de la seva salut, perquè vulnera normatives de rangs superiors, perquè representa un risc per a la salut comunitària, perquè provoca un augment de les despeses sanitàries i perquè discrimina per raó d'origen i condició.

TERCER. Instar al Govern de la Generalitat a denunciar aquesta reforma encoberta del sistema públic de salut.
QUART. Instar al Govern de la Generalitat que garanteixi el transport sanitari no urgent gratuït per als desplaçaments de les persones que hagin de rebre tractaments continuats i periòdics.

CINQUÈ. Instar al Govern de Catalunya a que interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra el Real Decreto Ley 16/2012 per invasió de les competències pròpies establertes per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

SISÈ. Reafirmar el compromís en el contingut del Pacte Nacional per a la Immigració que reconeix la universalitat de les polítiques, els serveis i les prestacions per a totes les persones empadronades a Catalunya i el seu accés als serveis públics.

SETÈ. Instar al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l’article 41 de la llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que fa referència a la creació de la taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació. Ja que el conegut com a euro sanitari suposarà una doble imposició en la ciutadania de Catalunya a l’hora d’adquirir medicaments.

VUITÈ. Instar al Govern de la Generalitat a mantenir-se sota aquests principis i a explorar noves vies de finançament basades en mesures fiscals equitatives per a la sostenibilitat de l’estat del benestar o dels serveis bàsics fonamentals, com podrien ser la restitució de l’impost de successions i donacions, l’establiment d’un impost sobre els dipòsits de clients de les entitats de crèdit o la imposició sobre la generació elèctrica d’origen nuclear.

NOVÈ. Reafirmar el compromís de que els poders públics han d’assegurar i promoure una prestació sanitària universal, pública, de qualitat i gratuïta.Maria de Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra de Sant Esteve Sesrovires