Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió  de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking  o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania  i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”.
 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials.
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
 
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
 
Moció que ha estat aprovada per dotze vots a favor ( 3 d’ERC-AM, 5 del PSCCP, 1 d’EpSE-E, 2 d’ARAses i 1 de CiU) i una abstenció de LXS.