Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de l’Estat espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires proposa d’adopció dels següents
 
 
ACORDS
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires a la celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
 
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República.
Quart.  Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
 
Moció que ha estat rebutjada. Amb els vots a favor dels grups polítics d’ERC-AM (3 vots) i de CiU (1 vot). Han votat en contra el grup polític del PSC-CP (5 vots). Abstencions dels grups polítics d’EpSE-E (1 vot), d’ARAses (2 vots) i de LXS (1 vot).