Sant Esteve Sesrovires

Ajuntament

MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ DEL FONS D'ORDENACIÓ HIPOTECARI DE CATALUNYA (FOHCAT)


La crisi financera i econòmica iniciada l’any 2008 ha situat en una extrema dificultat a desenes de milers fa¬mílies que, durant el cicle expansiu econòmic anterior a l’esclat de la crisi, en un context de tipus d’interès baixos, àmplia oferta de crèdit per part de les entitats financeres, baixos nivells d’atur i preus creixents de l’habitatge, van contractar préstecs hipotecaris que, en esclatar la crisi i augmentar el nombre de persones en situació d’atur, són extremadament difícils de retornar d’acord amb les con¬dicions pactades.
La regulació singular del mercat hipotecari i de l’execu¬ció hipotecària a l’Estat espanyol, així com un sistema d’accés a l’habitatge que prioritza la propietat davant el lloguer, són el marc normatiu i econòmic que es troba darrera de moltes de les decisions de les famílies de con¬traure préstecs hipotecaris que, en un context de crisi econòmica, no es poden assumir.
És necessari, doncs, abordar la situació de sobreendeu¬tament familiar, tant a nivell legislatiu com de polítiques públiques. Més enllà de les eventuals reformes a portar a terme en l’àmbit de la legislació processal, concursal, hipotecària i de protecció dels consumidors, la reestruc¬turació del deute de les famílies sobreendeutades només serà possible si es disposa dels fons per assumir part dels costos financers que comporta. En aquest sentit, creiem que és convenient i necessari crear un fons de rescat per a famílies amb sobreendeutament, amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social i econòmica, facilitar el manteniment en l’habitatge, evitar els costos de les execucions judicials i permetre la reestructuració del deute contret amb les entitats financeres.
Aquest Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya depen¬drà del Govern de la Generalitat i permetrà disposar dels recursos per a portar a terme un programa d’actuacions que permeti la reestructuració del deute de les famílies afectades per sobreendeutament i el seu manteniment en l’habitatge familiar o un altre habitatge adequat, d’acord amb el que s’estableix en l’articulat.
El finançament del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya s’hauria de dur a terme amb els rendiments de l’Impost sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de Crèdit, que tindrà com a fet imposable la tinença de di¬pòsits de clients amb obligació de restitució per part de les entitats de crèdit amb seu central o per les oficines que tinguin establertes a Catalunya. El tipus impositiu es situa entre el 0,32% i el 0,56% dels dipòsits. D’acord amb una aproximació a partir de les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Banc d’Es¬panya, per a l’any 2010 s’hagués obtingut una recapta¬ció aproximada de 592 milions d’euros, sobre un total de 197.638 milions d’euros dipositats en entitats de crè¬dit a Catalunya.

Per tot això, el Grup Municipal d'ERC proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
    1. Instar al Govern de la Generalitat a crear un fons de rescat per a famílies amb sobreendeutament (FOHCAT), amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social i econòmica, facilitar el manteniment en l’habitatge, evitar els costos de les execucions judicials i permetre la reestructuració del deute contret amb les entitats financeres. Aquest Fons s’hauria de nodrir de la recaptació d’un Impost finalista sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de Crèdit amb seu central o amb oficines a Catalunya .
    2. Donar suport a la proposició de Llei de creació del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya (FOHCAT) i de l’Impost sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de Crèdit presentada al Parlament de Catalunya i en procés inicial de tramitació.Maria del Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra Republicana de Sant Esteve SesroviresSant Esteve Sesrovires, 27 d’octubre de 2011