Sant Esteve Sesrovires

Ajuntament

MOCIÓ PER L’ ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Moció presentada per Esquerra Sant Esteve al Ple Municipal del 15 de setembre. Ha estat aprovada per 7 vots a favor (ERC, ARASes, LxS i CiU), 1 abstenció (Entesa) i 5 vots en contra (PSC)
 
 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea. Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
 
 
Tenint en compte:
1.       Que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.
 
2.       Que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.
 
3.       Que la Llei municipal i de Règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996.
 
4.       Que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va constituir formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar els seus estatuts.
 
 
 
 
 
 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires l’adopció del següents acords:
 
PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i l’objecte de la qual és l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. 
 
SEGON.- Designar a l’alcalde/alcaldessa com a representant d’aquest Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència. Quan l’alcalde/alcaldessa no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.
 
TERCER.- Facultar l’alcalde/alcaldessa per signar els documents necessaris per l’execució del present acord.
 
QUART.- Remetre certificat de l’acord, amb el resultat de la votació, a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
 
 

 
 
 
Bernat Orellana
President i Portaveu de CdC de Sant Esteve Sesrovires
 

Maria del Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra de Sant Esteve de Sesrovires
 
 
 
 
 
Sant Esteve Sesrovires, 31 d’agost de 2015