Sant Esteve Sesrovires

Ajuntament

MOCIÓ EN RELACIÓ A LES BEQUES DE MENJADOR A SANT ESTEVE SESROVIRES
L’Adrià Companys i Arcusa, amb DNI núm. 46032152K, com a portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal,
 
 
EXPOSA
 
El nostre municipi, Sant Esteve Sesrovires i la nostra comarca, el Baix Llobregat, pateixen intensament els efectes de l'actual crisi econòmica, i constatem un  enduriment de les condicions de vida de molts i moltes catalanes, especialment d'infants i adolescents, segons dades de l’IDESCAT.
 
Davant d’aquesta situació, valorem l’esforç que des del Govern de la Generalitat s’ha realitzat per dotar de major recursos econòmics la partida destinada a beques menjador garantides, i l’adopció d’un sistema de valoració únic a tot el país, cercant així la màxima equitat en el repartiment dels fons destinats a beques menjador.
 
L’existència de beques garantides, amb una partida econòmica que es manté oberta al llarg de tot el curs escolar, per tal d’atendre en qualsevol moment aquelles situacions més vulnerables, és també un canvi substancial.
 
Entenem que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant, passant de ser un recurs per millorar les oportunitats educatives i facilitar la conciliació laboral-familiar, a ser un instrument per garantir al menys un àpat en condicions i que això comporta, indubtablement, dificultats i friccions del propi instrument, davant la magnitud de la situació econòmica de moltes famílies.
 
Al Baix Llobregat aquest curs escolar s’han presentat més d’11.000 sol·licituds d’ajuts menjador, la més alta registrada en els darrers cursos escolars.
 
Atès que tot i havent atorgat, a data d’avui, més de 5.000 beques garantides, existeix una bossa de 2.000 nens i nenes que, tot i reunint les condicions d’accés als ajuts de menjador que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, no tindran beca garantida sinó que passaran a formar part del grup de beca flexible. D’aquests 2.000 nens i nenes, el 55% està en intervenció per part dels serveis socials municipals, i el 31% són famílies nombroses.
 
El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que la dotació econòmica per atendre les famílies que es troben dins del grup de beca flexible és de 266.000 €, i que és una quantitat que no es podrà incrementar al llarg del curs, essent en 250.000€ inferior a la pressupostada en el curs passat quan ja es va manifestar per part del Consell Comarcal que era una quantitat insuficient per la realitat social de la comarca del Baix Llobregat.
 
Manifestar i deixar constància que la insuficiència de fons destinats a beques menjador està sent suportada any rere any pels ajuntaments de la nostra comarca, el que suposa un gran esforç en uns pressupostos sotmesos a tensió i ajustos continuats. En concret a Sant Esteve Sesrovires, segons dades de l’ajuntament, hi ha 10 alumnes afectats en el curs d’enguany.
 
Des de Sant Esteve Sesrovires no s’entén la decisió de la Generalitat de no augmentar  suficientment els pressupostos destinats a beques menjador en un moment en que la demanda s’ha incrementat, fet que implica, automàticament, que famílies necessitades quedin fora del sistema, ja que s’endureix la situació exigida als ciutadans per accedir al mateix.
 
 
Atès a tot allò exposat, el grup municipal d’ERC-AM proposa al ple de l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires els següents ACORDS :
 
PRIMER- Sol·licitar al Govern de la Generalitat el compliment dels acords signats al Pacte per la Infància, i garanteixi els recursos necessaris per a què tots els infants que ho necessitin tinguin accés a un ajut de menjador.
 
SEGON- Instar al Departament d’Ensenyament una avaluació dels resultats de la mesura d’unificació de criteris per a la concessió de beques menjador, així com de tot el nou model d’ajuts de menjador per revisar, si s’escau, els criteris econòmics i socials d'atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en situacions de vulnerabilitat.
 
TERCER- Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries  d'Ensenyament, i Benestar Social i Família, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.
 
 
Moció presentada per Esquerra Sant Esteve al Ple Municipal del 3 de novembre. Ha estat aprovada per unanimitat i s'han adherit n a la Moció els Grups Polítics ARAses, CiU, LXS i PSC-CP, amb les següents esmenes:

La qual va ser aprovada per unanimitat dels membres assistents, amb les següents esmenes:

ON DIU:
Atès a tot allò exposat, el grup municipal d’ERC-AM proposa al ple de l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires els següents ACORDS :
HA DE DIR:
Atès a tot allò exposat, els grups municipals d’ERC-AM, ARAses, CiU, LXS i PSC-CP, proposen al ple de l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires els següents ACORDS :

ON DIU:
TERCER- Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries d'Ensenyament, i Benestar Social i Família, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.

HA DE DIR:
TERCER- Traslladar l’acord a tots els Ajuntaments de la comarca, per tal que siguin aprovats pels seus respectius plenaris.
QUART- Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries d'Ensenyament, i Benestar Social i Família, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.