Sant Fruitós de Bages

Ajuntament

Al·legacions-propostes de millora Tanatori i Crematori
Descarrega en PDF

AL·LEGACIONS-PROPOSTES DE MILLORA AL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA SELECCIÓ D’UN CONCESSIONARI PER A DIVERSOS TÍTOLS VINCULATS A LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATERIA DE SERVEIS FUNERARIS

Des d’ERC de Sant Fruitós de Bages i seguint la línia de treball del seu Grup Municipal, que des de l’inici de la present legislatura ha estat treballant i fent propostes per a la millora del poble, bo i estant a l’oposició, i volent ser conseqüents amb aquesta opció de treball

EXPOSEM

Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te interès en la implantació d’un servei funerari destinat a tanatori-crematori

Atès que es considera com a l’emplaçament més idoni per a la implantació d’aquest configuració, accessos i situació urbanística, la finca inscrita amb el número 4236 del districte hipotecari número 4 de Manresa, segons el volum 2106, llibre 94, foli 55  equipament, per les seves característiques d’ubicació, entorn,

Atès que no es va donar l’oportunitat per part de l’equip de govern municipal de fer un treball consensuat al respecte

Atès que en el Ple extraordinari del 29 de març es va aprovar la Modificació de la forma de gestió del servei públic de cementiri (exp.373/2016) i davant la recomanació de l’interventor municipal de canvi de modalitat de concessió, amb les argumentacions següents:

- que entén que el més natural, típic i habitual seria l’ús de la figura del contracte de gestió de serveis públics amb obres de primer establiment; que l’Ajuntament tindria la possibilitat d’establir, en base a un estudi de viabilitat previ i mitjançant Ordenança, les taxes dels nous serveis municipals no obligatoris, a més dels ja fixats pel servei obligatori del cementiri mitjançant Ordenança;

- que en el cas de la concessió de domini públic el tanatori i crematori els preus són privats i s’estableixen per part del concessionari sense que l’Ajuntament pugui determinar res al respecte;  

- que la inexistència de mercat del servei de crematori i la impossibilitat de determinar o fixar els preus privats, deixa totalment lliure al concessionari per establir el preu que ell determini i que faci maximitzar els seus beneficis.  Atès que en el Ple extraordinari del 29 de març es va aprovar l’expedient de contractació referent a la licitació única per a la selecció d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris, incloent el Plec de clàusules administratives particulars.

Atès el punt 2.3 Espai objecte de la concessió i de precari administratiu;

Atès el punt 2.4  Característiques de l’edifici de serveis funeraris;  Atès el punt 2.15 Reversió;

Atès el punt 4.6 Finançament de les prestacions d’obres i de serveis vinculats a obres afectes al cementiri;

Atès el punt 4.7 Cànon concessional on es determina que des de la formalització i durant tota la vigència de la concessió, es meritarà un cànon concessional per import del resultat d’aplicar el tipus concessional al benefici net pel concessionari.

- Vistos els ingressos previstos amb la nova ordenança fiscal, són d’uns 15.216,95 €, i que la despesa executada en el cementiri son 11.029,31€ (mitja despesa dels últims anys) i, per tant, amb un resultat de benefici per a l’Ajuntament de 4187,64 €.

- Vist que un cop la concessió sigui efectiva, la despesa de l’Ajuntament continuarà essent d’uns 4.533,61€.

- Vista la diferència que entre 4187,64€ i -4.533,61€, és d’uns 8.721,25€.

Atès el punt 7.2 Mesa de contractació;

Atès el punt 7.3 Comitè tècnic on es planteja que el Comitè Tècnic estigui format per un sol membre de cadascuna de les especialitzacions necessàries, i que més de la meitat dels punts son criteris de valoració subjectiva;

Atès el punt 9.2 Tipificació de penalitats;

PROPOSEM

1.Que es modifiqui la “concessió de domini públic” per “contracte de gestió de serveis públics amb obres de primer establiment”.

2.Que no es permeti l’espai d’aparcament que s’ha previst a l’Àmbit 2, on ara hi ha un parc públic.

3.Que es limiti i minimitzi l’espai d’aparcament en l’Àmbit 1, destinat a aparcament de serveis. I es valori més la opció de projecte que conservi més superfície de parc i/o espai enjardinat.

4.Que s’incorpori un estudi de mobilitat des de tot el municipi, que incorpori  també possibles recorreguts per a vianants des del municipi i que permeti proposar accions de millora.

5.Que s’incorpori l’especificació que si l’empresa concessionària renuncia a la concessió abans de la seva fi, aquesta no tindrà dret a la reclamació, a càrrec de l’Ajuntament, del saldo de les obres i dotacions pendents d’amortitzar. I que, en tot cas, la compensació s’incorporés com a carregar per a una següent licitació.

6.Que s’especifiqui que l’Annex que contempla les Taxes és l’Annex 4, en lloc de l’Annex 2

7.Que s’incorpori una especificació de qui té dret als interessos del compte (que es liquidarien cada 10 anys) del fons destinat, a proposta d’intervenció municipal.

8.Que l’import mínim de cànon de concessió que hauria de pagar l’empresa concessionària sigui d’uns 8.800,00€ (i no els 4000€ actuals).

9.Que s’incorpori un representat per Grup Municipal a la Mesa de Contractació i un representat de la Associació Parroquial Funerària de Sant Fruitós.

10.Que s’incorpori al Comitè Tècnic com a mínim un segon membre més de cada especialització de manera que la valoració no depengui d’un tècnic especialista sinó que depengui de dues valoracions.

11.Que s’especifiqui que s’entendrà com a infracció lleu tot el que no siguin greus o molt greus.

La Portaveu Grup Municipal d’ERC  Sant Fruitós de Bages, 27 d’abril de 2016