Sant Fruitós de Bages

Ajuntament

Moció sobre la millora en Senyalització de carrers Pineda de Bages
Descarrega en PDF

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ERC-AM SANT FRUITÓS DE BAGES SOBRE LA MILLORA EN LA SENYALITZACIÓ VIARIA DEL CARRER DELS SEGADORS I CAMI VELL DE SANT FRUITÓS A PINEDA DE BAGES

Atenent que:

Primer: El carrer  del Camí Vell de Sant Fruitós de Bages i Carrer Segadors, situat a l’extrem Est de la Urbanització Pineda de Bages, acull una circulació molt elevada de camions, derivat de l’activitat de les instal·lacions d’”Ampans”.

Segon: Atenent que el tram de dit carrer entre els carrers Sant Iscle i carrer Abaix, permet l’aparcament, resultant una calçada per a circulació de vehicles d’uns 6m d’amplada, i que per tant resulta insuficient per acollir dos sentits de circulació més un d’aparcament com s’aprecia a la següent imatge.

Tercer:  Que la vorera Est del carrer te una amplada inferior a 1m, i a més limita en un desnivell important, i per tant resulta poc segura i  poc adequada per  acollir una zona d’estacionament.

Quart: Que en el tram entre el carrer Sant Iscle i el Carrer Pagesos s’estaciona als dos laterals del carrer, impedint la doble circulació de la calçada, com s’aprecia a la següent imatge.

Cinquè: Atenent que l’entorn de la Plaça Sant Iscle acull diverses activitats que generen una alta afluència de vehicles que en moltes ocasions no respecten la senyalització actual, com s’aprecia  les següents imatge:        

Sisè: Essent coneixedors que des de l'equip de govern municipal s'està treballant en la redacció del Projecte de treballs de pintura i senyalització de polígons i Pineda de Bages, tal i com va quedar reflectit en els pressupostos municipals per al 2016, partida 22.151.63201.

Setè: Constatats tots aquests fets a traves de les preocupacions i demandes dels veïns, sabent que l'arribada de l'estiu s’agreujaran els problemes derivats de l'estacionament i l’augment de vianants a la zona.  Per tot això, el Grup ERC-AM Sant Fruitós de Bages, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  ACORDS:

Primer: Que s'incorporin dins els “Projecte de pintura i senyalització de polígons i Pineda de Bages”, els següents punts i que es portin a terme de forma prioritària i  en un breu termini les següents actuacions:

- Ampliar la prohibició d’estacionament en el tram entre el carrer Abaix i carrer Sant Iscle. Prohibir l’aparcament en un dels dos laterals del carrer entre el carrer Sant Iscle i el Carrer Pagesos.

- Instal·lar senyalització vertical per indicar aquesta prohibició d’aparcament.

- Instal·lar senyalització vertical per indicar el límit de velocitat a l’accés nord del c/Segadors i al sud del c/camí Vell .

Segon: Incorporar dins el projecte previst següents actuacions:

- Portar a terme l’estudi  tècnic per a la conversió del carrer Camí Vell de Sant Fruitós de Bages / Carrer Segadors en una zona 30km/h, i executar les actuacions que se’n derivin.

Impulsar una campanya d’informació   i control de l’estacionament inadequat i de l’excés de velocitat.  

La Portaveu del Grup ERC-Acord Municipal.