Sant Fruitós de Bages

Ajuntament

Propostes per al Consell Assesor Urbanistic
Descarrega en PDF

PROPOSTES PER AL CONSELL ASSESSOR URBANÍSITC DE SANT FRUITÓS DE BAGES

El grup municipal d'ERC-AM de Sant Fruitós de Bages demana es tinguin en compte les següents propostes:

1 -PROPOSTA PER A LA INCORPORACIÓ D'ARQUITECTE PAISATGISTA

EXPOSA
 Atès que molt bona part del terme municipal es compon de sòl no urbanitzable, i que per tant des del punt de vista del paisatge, la integració paisatgística en el Pla de Bages tindrà una gran importància.

Que l'informe tècnic inclou com a estudi preliminar l'elaborar un "Estudi dels valors arquitectònics, arqueològics i paisatgístics i ambientals de protecció."

Que sense un estudi paisatgístic és difícil que ni l'ordenació ni la normativa puguin reflectir i reconèixer de forma detallada el territori format per sòl no urbanitzable, i el tractament dels espais rurals i naturals.

PROPOSA
Que s'incorpori al plec de clàusules administratives com a tècnic un "paisatgista" o "arquitecte paisatgista". Aquesta figura es podria incorporar si es creu convenient en el punt "V. EL CONTRACTISTA" del plec de clàusules administratives.
A més es proposa la incorporació d'una Avaluació paisatgística, o Estudi de valors paisatgístics, que podria ajudar a determinar en el futur quins entorns mereixen especial atenció, protecció, tractament o millora des del punt de vista paisatgístic.

2 –ENCARREGAR TREBALLS PREVIS A ESCOLES D'ARQUITECTURA

EXPOSA
 Atès que, com s'indica a l'informe tècnic elaborat pel tècnic municipal, "l'acord d'inici dels treballs, la constitució del consell assessor consultiu i l'aprovació del programa de participació ciutadana inicien el procés de revisió del pla. No obstant, de forma simultània es poden elaborar treballs preliminars relacionats amb el procés de participació que comencin a identificar els principals objectius que ha d'assolir la revisió del pla." I que per tant podent iniciar actuacions de forma simultània per tal d'aportar punts de vista diversos a aquest consell.

PROPOSA
S'estableixin contactes amb les universitats d'Arquitectura i Urbanisme de Catalunya per proposar-los la inclusió del nostre municipi en algun dels seus treballs acadèmics.

D'aquesta manera alguns dels àmbits del POUM de Sant fruitós puguin ser estudiats en alguna de les universitats. Entre altres, podrien ser àmbits d'estudi:

-Alternatives per a l'àmbit de l'Hotel Alfa.
-Alternatives de desenvolupament per als polígons industrials amb baixa ocupació.
-Tractar de forma detallada els espais de lleure, horta i camins.
-Tractament del barri de la Sagrera. Si la voluntat d'alguna d'aquestes universitats fos positiva, el consell podrà decidir llavors, si inicia aquests estudis de forma paral·lela o inclosa dins el programa de participació.

David Uró i Vilanova com a representant del grup municipal d'ERC-AM.
Sant Fruitós de Bages, 29 de desembre de 2015.