Sant Fruitós de Bages

Ajuntament

Moció "Anem a mil" un cop modificada
Descarrega en PDF

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ERC-AM SANT FRUITÓS DE BAGES PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI MÍNIM DE MIL EUROS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.

Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes.

Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.

És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.

Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa.

Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS mensuals a 14 pagues.

Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat.

Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.

Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes. Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom.

Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-AM Sant Fruitós de Bages recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.

Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar * les mesures normatives  que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.

Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.

No obstant, el ple decidirà La portaveu del GM ERC-AM Sant Fruitós de Bages

*Després del debat que la moció va generar, es va eliminar aquesta paraula per tal de buscar el consens en l’aprovació de la moció).