Sant Fruitós de Bages

Ajuntament

Al·legació sobre l'enderroc de l'edifici del carrer Padró
Descarrega en PDF Sant Fruitós de Bages, 21 d’octubre de 2015

INSTANCIA SOBRE L’ENDERROC DE L’EDIFCI SITUAT AL C/PADRO 12 I EL PROJECTE PER ENDERROCAR-LO.

Vista la documentació de l’expedient 1081/2014, i vist el projecte d’enderroc de l’edifici amb adreça c/Padró n12, i ates que: No hem trobat cap document que contingui cap tipus de justificació o argumentació que recolzi l’enderrocar l’edifici.

L’edifici no presenta cap tipus de deficiència estructural o perill de ruïna.

No s’aporta cap tipus d’estudi que determini el valor de l’edifici, ni des del punt de vista de patrimoni arquitectònic, ni històric, ni cultural, ni paisatgístic o de trama urbana.

No s’aporta cap tipus d’estudi ni dictamen que faci un anàlisi de cost benefici, o cap estudi de viabilitat econòmica.

No s’ha valorat quin impacte pot tenir l’aparició d’una nova mitgera amb un pla de façana desestructurat en una trama urbana molt consolidada. L’aparició d’aquesta nova mitgera, podria convertir‐se en façana si s’hi obrissin finestres i es dignifiques en material i acabats, però no s’ha previst cap mesura en aquest sentit ni hi hem vist cap mesura pal∙liativa o rectificativa.

Per tot això, el Grup ERC‐AM Sant Fruitós de Bages, proposa a l’equip de govern de l’Ajuntament l’adopció dels següents mesures:

Que s’encarregui i es redacti un estudi o informe que pugui determinar el valor o valors que pugui tenir aquest edifici, que analitzi els beneficis o pèrdues que representaria el seu enderroc, així com quin seria l’impacte per a l’entorn i per al patrimoni de l’Ajuntament.

Que no s’executi l’enderroc de l’edifici fins que aquests estudis estiguin realitzats.

La Portaveu del Grup ERC‐Acord Municipal