Sant Just Desvern

Notícia

Sant Just adjudica l'habitatge protegit número 1.000

No pel fet d'estar a l'oposició durant aquesta legislatura, que ja va tocant a la seva fi, negarem la evidència. El passat 28 de febrer l'empresa municipal de l'habitatge de Sant Just, Promunsa, adjudicava l'habitatge protegit número 1.000. Aquest fet, en una població propera als 16.000 habitants, és tot un mèrit. Aproximadament, el 16% de la població de Sant Just viu en un habitatge de protecció oficial.

Però no volem que tot el mèrit se l'emporti l'actual equip de Govern de l'Ajuntament format pel PSC – PSOE i ICV sinó que volem recordar que l'any de creació de Promunsa, el 1990, el regidor d'Esquerra era Estanislau Ribes, i formava part del Govern municipal. I Esquerra hem estat al Govern durant tots aquests anys, fins al 2007. La necessitat, doncs, de fer habitatge assequible per evitar la marxa dels veïns i veïnes del poble és mèrit de tots. I cal tenir-ho present perquè els inicis van ser difícils.

Promunsa neix en un moment complicat. A mitjan de la dècada dels anys vuitanta l'Ajuntament pren part en el contenciós que, ja des de finals dels setanta, mantenen la comunitat de propietaris i la promotora de l'edifici Walden 7, CEEX3. Els propietaris detecten defectes considerables en la construcció dels pisos i la promotora, en suspensió de pagaments i controlada pel Fons de Garantia de Dipòsits Bancaris, sol•licita la declaració de l'edifici en estat de ruïna, argumentant que les despeses de la reparació superen el 50% del valor de l'edifici.

Això era l'any 1985. L'Ajuntament, valent, no va acceptar la declaració d'estat de ruïna. Quatre anys més tard se signava un conveni segons el qual l'Ajuntament assumia els actius i els passius de la promotora i comprava els terrenys annexos a l'edifici Walden 7, el que permetia iniciar una política de construcció d'habitatges assequibles. L'octubre de l'any 1990 es crea Promunsa, per a facilitar la gestió de les obres de rehabilitació del Walden i la construcció dels nous habitatges, el que avui coneixem a Sant Just com "els pisos de la Illa Walden". No puc deixar de remarcar que Esquerra sempre, des de l'inici, hem estat representats al Consell d'Administració de l'empresa.

Ara, el 28 de febrer del 2011, Promunsa adjudicava, com deia, l'habitatge de protecció número 1.000, un habitatge de lloguer a la promoció del carrer Cadenes, a la zona de Camp Roig. I ens n'alegrem. I ens en felicitem. I que siguin 1.000 més!

No podem deixar d'apuntar, però, que també s'han fet coses malament, per excés de confiança o per falta d'autocrítica. I a Esquerra volem posar-hi remei. Per això nosaltres sí ens fixem en què cal tenir en compte en matèria de política d'habitatge.

Primer, la mala gestió viscuda als habitatges del Mas Lluí no es pot tornar a repetir.
Segon, és necessari canviar la manera de fer les adjudicacions. D'un temps ençà s'ha optat per fer-les abans en el temps, fins a la crisi del Mas Lluí. La manera que nosaltres creiem millor seria amb l'obra avançada, amb la coberta d'aigües feta, per exemple, com en el cas de la promoció del Carrer Cadenes. Això permetria que als adjudicataris afrontar els pagaments necessaris i fer una mínima planificació de la seva vida.

Tercer, cal revisar la proporció d'habitatges concedits en règim de compravenda i en règim de lloguer. Aproximadament el 70% dels pisos adjudicats són de compra. Fa temps que és moment d'equilibrar la balança, com defensem des d'Esquerra, i apostar clarament pel lloguer amb un triple objectiu: facilitar l'emancipació dels joves, proporcionar un habitatge digne a preu assequible a les famílies de Sant Just i vetllar per la qualitat de vida de la gent gran.
I per últim, i no menys important, els beneficis que obté Promunsa de les promocions que gestiona s'han de reinvertir en programes d'habitatge, ja sigui en noves actuacions, en la rehabilitació d'edificis o en la construcció d'elements urbanístics de millora de promocions públiques.