Sant Vicenç de Castellet

Notícia

Resum del ple de juliol: nou contracte de recollida de residus i preguntes diverses

Aquí us oferim un resum del ple de juliol, protagonitzat bàsicament pel nou contracte dels serveis de recollida de residus i les preguntes fetes pel grup d’Esquerra.

Només començar, vam demanar informació sobre els decrets dels contractes menors dels serveis de comunicació i premsa i el d’actualització i dinamització de la web municipal. Tal i com ja advertia l’interventor municipal en el seu informe del 2017, vam demanar que justifiquessin la necessitat puntual i no habitual, així com el seu caràcter no repetitiu o periòdic. Un contracte que es va prorrogant durant els últims 3 anys, entenem que ha de sortir a concurs públic. A més, si sumes els dos contractes (18.000€) supera el llindar establert per la llei per atorgar contractes menors, que és de 15.000€.

Tot seguit, vam aprovar la xifra de població a 1 de gener, que ha disminuït fins als 9.275 habitants. Vam demanar que es doni la xifra per separat d’homes i dones, com s’havia fet anteriorment.

Pel que fa a la contractació per a l’adjudicació dels serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària, vam votar-hi en contra. Aquest és el nostre posicionament, que al ple va explicar com a portaveu el regidor Jordi Palma: “després d’analitzar la documentació, i de reunir-nos amb els tècnics de l’Ajuntament, considerem correcte tècnicament el procediment de licitació. Com hem fet altres vegades us demanem assistir a les fases de la licitació. Esquerra no pot donar suport, però, a aquesta licitació per tractar-se d’un projecte de gestió de residus continuista. Pensem que estem perdent l’oportunitat d’iniciar el canvi a un model de gestió de residus més eficient. 

El grup municipal d’ERC portava al programa electoral la implantació progressiva del model porta a porta. Som conscients de la dificultat d’implantació d’un model de recollida selectiva com és aquest. Però no podem renunciar als beneficis que comporta un model d’aquest tipus. El porta a porta ha demostrat millorar substancialment els percentatges de reciclatge en aquells llocs on s’ha implantat. Per això continuem insistint en què s’hauria d’implantar d’una manera progressiva, gradual, començant per alguna prova pilot o per un model mixta, reduint els punts de recollida però reagrupant, en cada punt, tots els tipus de contenidors.

Tampoc és creen nous punts de recollida en funció de les necessitats específiques dels barris, com per exemple podria ser un contenidor per residus de poda a la Balconada. Creiem que amb aquest plec de clàusules no avancem en cap  d’aquests sentits i perdem l’oportunitat, com dèiem, hipotecant-nos 8 anys més. 
A part de tot això, com ja hem reivindicat altres vegades en aquest ple municipal, és un projecte que va més enllà d’aquesta legislatura i no se’ns ha tingut en compte en cap moment per dissenyar-lo. Per tot això, el vot del nostre grup municipal serà en contra”.

Com a sobrevinguts, van entrar l’informe de morositat, les obligacions trimestrals i dues modificacions de crèdit, als quals ens vam abstenir. Una, per a consums energètics, que deixa el fons de contingència, inicialment de 100.000 euros, al voltant dels 20.000. L’altra, de 5.000 euros rebuts de la Diputació de Barcelona per a un projecte d’emprenedoria.

Quant a les preguntes, vam demanar les següents, algunes de les quals les havíem entrat per instància fa gairebé dos mesos i no ens les havien contestat:

1-. En quin punt es troba el projecte “Un infant, un instrument” de l'Escola de Música Municipal? Es preveu fer-ho extensiu a altres centres educatius del municipi?

2-. Quin és l'estat de l'informe jurídic i d'intervenció sobre el canvi de nom d'empresa del conveni signat entre l'Ajuntament de Sant Vicenç i, inicialment, Castellet Fibra i, ara segons ens van informar al ple, Àdamo? · Què ha passat amb la contractació d'almenys dues persones a través del SOM que inclou el conveni? · Es manté a Àdamo la bonificació de taxa aprovada en ple? No s'hauria de tornar a aprovar arrel del canvi de nom?

3-.  Sobre el Racó de la Moda. Pendents de consultar informació demanada per instància, quina és la relació organitzativa i econòmica (de finançament) entre l'Ajuntament i la UBIC i les empreses participants? Quines han sigut aquestes empreses el 2017? Quins són els costos i ingressos que han suposat les sessions 2017?