ERC al Segrià

Documents

MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC COMARCAL D'ESQUERRA REPUBLICANA A LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS POLÍTICS DEL CONCELL COMARCAL
Descarrega en PDF
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC COMARCAL D'ESQUERRA REPUBLICANA

Davant l'actual situació social, econòmica i laboral, les institucions i les persones que les representen han de ser els primers en tenir cura del bon ús dels recursos públics.

D’acord el que preveu l’article 75, de la LLEI 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local en concordança amb l’article 166 del decret 2/2003 de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació, en concepte d’assistències dels òrgans col•legiats del quals formen part, això con a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del seu càrrec.

Vist l’acord el ple de data 29 de juliol de 2015 pel qual s’augmenta la retribució anual de la presidenta de la corporació comarcal i dels vicepresidents respecte del mandat anterior.
D’acord amb els principis de racionalització i sostenibilitat de l’administració local considerem del tot injustificat l’augment de les retribucions esmentades.

Per tot això, el grup polític comarcal d’ERC proposa

ACORDAR:

Primer: Justificar les dedicacions tant exclusiva com parcial per les quals determinats càrrecs del Consell perceben una assignació econòmica.
Segon:  No incrementar les retribucions anuals corresponents a la presidència i vicepresidències, respecte del mandat anterior.
Tercer: Suprimir els càrrecs de tercera vicepresidència i adjunt a presidència, de nova creació.

Lleida, 2 de setembre de 2015