Simat de la Valldigna

Totes les notícies

Ajuntament de Simat

Convocatòria de Ple en sessió ordinària

El proper dilluns, 31 de juliol, a les 19,30 hores, al saló de plens, tindrà lloc el Ple. Atès que és ordinari, qualsevol persona té dret a demanar la paraula i ser escoltada. Ací teniu l' ORDRE DEL DIA: 1.       ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 1.1. Examen i aprovació de les actes de les sessions celebrades els dies 29 de maig de 2017, 3 i 12 de juliol de 2017. 1.2. Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2017, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de juliol. 1.3. Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius per al curs escolar 2017-2018. 1.4. Donar compte del Decret 326/2017, sobre “Acomiadament de la treballadora Maria Luisa Blasco Altur”. 1.5. Ratificació del Decret 134/2017, de 22 de març, sobre l’ajuda d’equipaments per a les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. 1.6. Donar compte dels decrets números 212,226, 228, 239, 240, 242, 246, 256, 263, 264, 273, 276, 290, 296, 299, 300, 302, 303, 311, 312, 322, 324 i 325 de 2017. 1.7. Conveni de col·laboració per a l’adhesió a la plataforma d’Administració Electrònica per a Entitats Locals de la Diputació de València. 1.8. Aprovació, si escau, de la pròrroga de la modificació puntual del Conveni Marc vigent entre la Generalitat Valenciana i Ecoembes. 1.9. Moció presentada per la portaveu de PSE:              a) Per uns espais d’oci lliure de violència masclista.        1.10 Mocions presentades pel portaveu d’EUPV:              a) Per a sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica.              b) Per a exigir un nou model de finançament autonòmic        1.11 Moció proposada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies: a) De rebuig davant l’aprovació del RD 638/2016, de 9 de desembre, que ha modificat el Reglament del Domini Públic Hidràulic, a l’establir noves limitacions als usos del territori per motius de risc d’inundabilitat.

El Ple de l'Ajuntament aprovarà les 11 al.legacions al PGE de Simat

El proper dilluns, 3 de juliol, es tractaran les onze al.legacions presentades al Pla General Estructural(PGE). Serà a les 19,30 h. i en sessió extraordinària. A continuació podeu llegir l'ORDRE DEL DIA: 1.1 Expedient instruït en virtut de resolució de les al.legacions presentades durant el període d'informació de la versió preliminar del PGE de Simat i l'Estudi Ambiental i Territorial estratègic i requeriment al tècnic redactor del PGE per tal que aporte la proposta final del PGE i l'expedient d'Avaluació Ambiental i Territorial Estrategic. 1.2 Determinació dels dies festius laborals per a 2018. 1.3 Expedient instruït en relació amb el Compte General de l'Entitat de l'exercici 2016. 1.4 Expedient de Modificació de Crèdits número 2017/SEC/03, en la modalitat de crèdits extraordinaris. 1.5 Ratificació, si procedeix, del Decret número 244/2017, sobre reconeixement extrajudicial de crèdits de factura d'exercicis anteriors. El nostre col.lectiu considera molt inapropiat tractar aquest tema durant un Ple en sessió extraordinària, atès que les persones i entitats al.legants, no podran parlar en cap moment. La participació ciutadana l'entenem d'altra manera. Convidem a la ciutadania a assistir al Ple.

El ple de l’Ajuntament de Simat aprova una moció perquè es puga reinvertir el superàvit municipal

El darrer ple de l’Ajuntament de Simat, celebrat el passat 29 de maig va aprovar dues mocions presentades pel grup municipal Per Simat- Esquerra. La primera d’aquestes, aprovada amb els vots de Per Simat Esquerra, EUPV, Compromís i  PSOE i amb l’abstenció del PP instava al ple a reclamar que els ajuntaments amb superàvit puguen revertir-lo en inversions que consideren necessàries. La Llei Montoro, aprovada en 2012 impedeix que siga així i obliga als municipis a retenir al banc aquests recursos, mentre es podrien invertir en millorar el benestar de la ciutadania, tot i que es mantinga el principi d’estabilitat pressupostària. Per al grup municipal Per Simat-Esquerra, “són els ajuntaments qui millor coneixen les necessitats dels veïnat, i genera molta impotència haver d’aturar projectes importants per al desenvolupament municipal quan tenim els recuros necessaris per impulsar-los”.   L’altra moció aprovada, també amb els vots afirmatius de Per Simat Esquerra, EUPV, Compromís i PSOE i el vot en contra del Partit Popular exigeix inversions justes de l’Estat Espanyol per al País Valencià. Després de conèixer els pressupostos del ministre d’hisenda, Cristóbal  Montoro, el País Valencià, novament s’ha quedat a la cua de l’Estat en inversions, revertint de manera altament perjudicial per al benestar dels valencians i les valencianes. Si la mitjana se situa en 185 euros per persona, al País Valencià li assignen 119 euros per habitant amb una davallada del 33% dels recursos previstos en inversions per al País valencià. Per això es demana a tots els diputats i senadors valencians que presenten esmenes reclamant més inversions per al País Valencià i que defensen els interessos dels valencianes a les institucions. A més amb l’aprovació d’aquest moció l’Ajuntament de Simat va quedar adherit a la manifestació contra l’espoli fiscal que pateix el País Valencià que es va celebrar el passat dissabte a València.  

Convocat el Ple de maig

S'ha convocat Ple en sessió ordinària, previst per al proper dilluns, 29 de maig, a les 19,30 hores. A continuació, podreu informar-se dels temes a tractar en el següent ORDRE DEL DIA: 1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 1.1 Examen i aprovació de l‘acta de la sessió celebrada el dia 27 de març de 2017. 1.2 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP), del primer trimestre de 2017, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de juliol. 1.3 Ratificació, si procedeix, del Decret 189/2017, sobre “Voluntariat Ambiental: Serres de la Valldigna 2017”. 1.4 Aprovar l’adhesió a la xarxa ADLs de DIVALTERRA 1.5 Donar compte dels decrets números 133,134,136,142,143,144,147,152,154, 159,161,162,165,167,168,171,185,186,194,196 de 2017. 1.6 Informació i documentació sobre el Fons de Cooperació Municipal per 2017. 1.7 Expedient instruït en virtut d’ordenança de la taxa per drets d’examen. 1.8 Expedient instruït en virtut d’aprovació del projecte bàsic d’instal·lació integral col·lectiva per reg localitzat presentat per la Comunitat de Regants de les Fonts Major i Menor. 1.9 Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei públic d’assistència i estada a l’Escoleta Infantil Municipal. 1.10 Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2017/SEC/02. 1.11 Mocions presentades per la portaveu de PSE: a) Sobre reinversió del superàvit a l’Administració Local per a millora dels serveis públics i execució d’inversions prioritàries. b) Per exigir inversions justes de l’Estat Espanyol al País Valencià. 1.12 Moció presentada pel portaveu d’EUPV: a) Sobre el rebuig a l’acord CETA i als tractats TTIP i TISA. 2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL 2.1 Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener 2017.

Ajuntament de Simat de la Valldigna

Convocatòria de Ple en sessió ordinària

S'ha convocat el ple del mes de març per al dilluns 27 a les 19,30 hores. El nostre grup municipal presentarà dues mocions: La primera per reclamar el vot a les persones majors de 16 anys. La segona, per demanar l'eliminació de l'assignatura de religió del currículum en els centres sostinguts amb diners públics. Hui és una sessió ordinària. Per això, cal assistir i preguntar, tal i com regula en Reglament de Participació Ciutadana. Si voleu saber els assumptes a tractar, obri l'arxiu adjunt o consulta al nostre facebook. Us esperem.

Imma Cunyat

Convocatòria de Ple de gener en sessió ordinària

El proper dilluns, 30 de gener, hi haurà Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna. La sessió és ordinària, per tant, qualsevol persona pot demanar la paraula i preguntar, proposar o qüestionar qualsevol assumpte que considere. Ací us deixem l'ordre del dia:                                                                              CONVOCATÒRIA Per la present li notifique que l’alcalde-president de la Corporació Local ha resolt convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’ordre del dia que tot seguit s’indica: Data: Dilluns, 30 de gener de 2017  Hora: 19,30 h (7,30 nit) Lloc:  Casa Consistorial                                                                               ORDRE DEL DIA:   1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:   1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 15 i 28 de novembre de 2016, el 13 de desembre de 2016 i del dia 3 de gener de 2017. 1.2  Donar compte dels decrets 540/2016, de 29 de novembre, i  002/2017, de 3 de gener, sobre presentació d’al·legacions a Inspecció de Treball i Seguretat Social pel tema dels convenis amb els tècnics municipals. 1.3  Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2016, presentat pels serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València. 1.4  Donar compte dels decrets números 500, 517, 524, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 537, 539, 543, 544, 545, 547, 548, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 581 de 2016 i el número 6 de  2017. 1.5  Donar compte dels decrets 546 i 561/2016 i informació sobre consulta bous al carrer de desembre de 2016. 1.6  Acceptació de la delegació per a contractar l’obra del Pla de Camins i Vials (PCV), bienni 2016-2017. 1.7  Moció presentada per l’Alcaldia per reclamar ajudes per reposar els danys causats pel temporal de desembre de 2016 en les platges de la Comunitat Valenciana.

Ajuntament de Simat de la Valldigna

Convocatòria de Ple en sessió extraordinària

S'ha convocat Ple, en sessió extraordinària, previst per al dimarts, 3 de gener de 2017, a les 19,30 hores. ORDRE DEL DIA: 1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 1.1.- Expedient instruït en virtut de l’aprovació del Pressupost general municipal per a 2017, bases d’execució, plantilla de personal i annexes. Ahir dilluns es tractaren els pressupostos per al 2017 en la Comissió Informativa. El nostre grup ha estat treballant els pressupostos. Atès que se celebrarà ja iniciat el 2017, és un Ple que dóna peu a la reflexió de la gestió de l'Ajuntament, una gestió que l'equip de govern de l'Ajuntament de Simat porta endavant amb majoria suficient. El nostre grup municipal, Per Simat Esquerra, tot i estar a l'oposició, continuarà treballant per aconseguir un Ajuntament més transparent, més proper a la ciutadania, que sàpiga prioritzar les necessitats de les persones, el benestar dels majors i assegure una convivència solidària i igualitària entre els simaters i simateres.

Per Simat, per les persones

Aquest cap de setmana, els simaters i les simateres ens han convocat a participar en una Consulta Ciutadana sobre “Bous al carrer”. La pregunta que es proposa és ben clara i no deixa cap dubte:  “Aprova vosté que l’Ajuntament organitze i done suport amb diners públics a la realització de bous al carrer?” Quan en el ple es va debatre la proposta per votar-la, ja vam afirmar que les consultes o els referèndums haurien de ser habituals. Si estem d’acord en què els pobles i les persones expressen lliurement si volen ser independents de l’Estat espanyol, també ho estem si la pregunta és aquesta o com volem que es gasten els diners públics.   Ahir i hui s’està realitzant la consulta. Em permetreu que no us diga públicament quin serà el resultat que crec que eixirà. I no és perquè crega que puc influenciar ningú. Crec sincerament que les persones tenen el seu posicionament molt clar quan acudeixen a votar. Tampoc sé a hores d’ara quina és la participació. El que sí que tinc molt clar és que l’Ajuntament ho ha plantejat malament. No hi ha hagut cap debat al respecte. Cap grup polític municipal, inclòs el meu, ni cap organització a favor o en contra, ha emès cap opinió. I per què ha passat açò? A Simat la participació ciutadana és molt pobra, semblant a la resta de pobles i ciutats. A més a més, pense que estar a favor o en contra dels bous al carrer no t’identifica en ser de dretes o d’esquerres; tan sols cal escodrinyar uns quants murs del facebook per adonar-se de persones que públicament, de dretes i d’esquerres, coincideixen en un sentit o en un altre. L’Ajuntament, insistisc, ho ha plantejat malament. Són tantes les alternatives a l’abast per substituir els bous al carrer, que no ha sabut o no ha volgut proposar-les. Els euros que ens gastem en els bous al carrer, ben bé els podríem invertir, per exemple, en joventut, en incrementar l’horari de la consulta de pediatria, en potenciar llocs de treball, en atendre els nostres majors i en la qualitat de vida de tots els simaters i simateres, per dir-ne algunes de les alternatives.

Ajuntament de Simat de la Valldigna

Convocatòria de Ple en sessió ordinària

El proper dilluns, 28 de novembre, hi haurà Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna. La sessió és ordinària, per tant, qualsevol persona pot demanar la paraula i preguntar, proposar o qüestionar qualsevol assumpte que considere. Ací us deixem l'ordre del dia:                                                     CONVOCATÒRIA Per la present li notifique que l’alcalde-president de la Corporació Local ha resolt convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’ordre del dia que tot seguit s’indica: Data: Dilluns, 28 de novembre de 2016  Hora: 19,30 h (7,30 vesprada)         Lloc: Casa Consistorial                                                     ORDRE DEL DIA: 1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 1.1 Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions plenàries celebrades els dies 26 de setembre i 25 d’octubre de 2016.  1.2 Donar compte de la justificació del Programa de «Xarxa Llibres, curs 2015-2016». 1.3 Aprovació, si procedeix, de sol·licitud de modificació de l’ETCV: Àrea Urbana integrada Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna. 1.4 Donar compte del decrets números 464, 472, 473 i 481 de 2016.  1.5 Aprovació, si procedeix, del sotmetiment a informació pública de la versió preliminar del Pla General Estructural (PGE) i l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del municipi.  1.6 Retolació d’un espai públic amb el nom de Guillem Agulló. 1.7 Mocions presentades per la portaveu de PER SIMAT ESQUERRA (PSE):          a) Moció 25 novembre, dia contra la violència de gènere envers les dones.          b) En defensa dels cítrics valencians. 1.8 Moció presentada pels grups EUPV, Compromis, PSOE i Per Simat Esquerra sobre l’acord comercial entre la UE i alguns països africans aprovat pel Parlament Europeu.  2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 3.