Simat de la Valldigna

Notícia

Convocatòria d'una reunió informativa sobre el PGOU, Comissió Informativa i Ple Extraordinari

Ajuntament de Simat
Ajuntament de Simat
L'Ajuntament de Simat ha convocat a tots els regidors i regidores per a demà dimarts, 15 de novembre. Seran tres reunions:
  • CONVOCATORIA REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE PGOU, a les 18 h.
            Es tractaran aspectes del Pla General d'Ordenació Urbana(PGOU) de Simat de la Valldigna.
            A la reunió assistiran els tècnics municipals i el redactor del pla.
  • CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL
             Per la present li notifique que l’alcalde-president de la Corporació Local ha resolt convocar sessió
             extraordinària 
de la Comissió Informativa Municipal. 
             Data: Dimarts 15 de novembre de 2016 Hora: 19,30 h  Lloc: Casa Consistorial

             ORDRE DEL DIA:
             1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
                   1.1 Aprovació, si procedeix, de Pla Econòmic Financer en relació amb la sol·licitud de
                         subvenció a la Diputació de València per a Inversions Financerament Sostenibles.
                   1.2 Aprovació, si procedeix, de normativa i instruccions per a la realització de consulta popular
                         sobre bous al carrer.
                   1.3 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors
                         (PMP) en relació amb l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol, del tercer trimestre
                          de 2016.
                   1.4 Aprovació, si procedeix, de cessió gratuïta de bé patrimonial a la Comunitat de Regants
                         de les Fonts Major i Menor per a execució i explotació de bassa de reg.
                   1.5. Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris,
                           número 2016/SEC/03.
 
  • CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA PLE
              Per la present li notifique que l’alcalde-president de la Corporació Local ha resolt convocar
              sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’ordre del dia que
              tot seguit s’indica:
             Data: Dimarts 15 de novembre de 2016 Hora: 20,15 h   Lloc: Casa Consistorial

             ORDRE DEL DIA:
             1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
                   1.1 Aprovació, si procedeix, de Pla Econòmic Financer en relació amb la sol·licitud de
                         subvenció a la Diputació de València per a Inversions Financerament Sostenibles.
                   1.2 Aprovació, si procedeix, de normativa i instruccions per a la realització de consulta popular
                         sobre bous al carrer.
                   1.3 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors
                          (PMP) en relació amb l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol, del tercer trimestre
                          de 2016.
                   1.4 Aprovació, si procedeix, de cessió gratuïta de bé patrimonial a la Comunitat de Regants
                         de les Fonts Major i Menor per a execució i explotació de bassa de reg.
                   1.5. Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris,
                          número 2016/SEC/03.