Simat de la Valldigna

Notícia

Convocatòria de Ple en sessió ordinària

  • Ajuntament de Simat de la Valldigna
El proper dilluns, 28 de novembre, hi haurà Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna. La sessió és ordinària, per tant, qualsevol persona pot demanar la paraula i preguntar, proposar o qüestionar qualsevol assumpte que considere.

Ací us deixem l'ordre del dia:

                                                    CONVOCATÒRIA

Per la present li notifique que l’alcalde-president de la Corporació Local ha resolt convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’ordre del dia que tot seguit s’indica:
Data: Dilluns, 28 de novembre de 2016
 Hora: 19,30 h (7,30 vesprada)
       
Lloc: Casa Consistorial
                                                    ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions plenàries celebrades els dies 26 de setembre i 25 d’octubre de 2016. 

1.2 Donar compte de la justificació del Programa de «Xarxa Llibres, curs 2015-2016».

1.3 Aprovació, si procedeix, de sol·licitud de modificació de l’ETCV: Àrea Urbana integrada Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna.

1.4 Donar compte del decrets números 464, 472, 473 i 481 de 2016. 

1.5 Aprovació, si procedeix, del sotmetiment a informació pública de la versió preliminar del Pla General Estructural (PGE) i l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del municipi. 

1.6 Retolació d’un espai públic amb el nom de Guillem Agulló.

1.7 Mocions presentades per la portaveu de PER SIMAT ESQUERRA (PSE): 

        a) Moció 25 novembre, dia contra la violència de gènere envers les dones. 

        b) En defensa dels cítrics valencians.

1.8 Moció presentada pels grups EUPV, Compromis, PSOE i Per Simat Esquerra sobre l’acord comercial entre la UE i alguns països africans aprovat pel Parlament Europeu. 

2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

3. TORN D’INTERVENCIONS

La qual cosa, com a secretari, li notifique.

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.