Simat de la Valldigna

Notícia

Convocatòria de Ple de gener en sessió ordinària

Imma Cunyat
Imma Cunyat
El proper dilluns, 30 de gener, hi haurà Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna. La sessió és ordinària, per tant, qualsevol persona pot demanar la paraula i preguntar, proposar o qüestionar qualsevol assumpte que considere.

Ací us deixem l'ordre del dia:
                                                                             CONVOCATÒRIA
Per la present li notifique que l’alcalde-president de la Corporació Local ha resolt convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’ordre del dia que tot seguit s’indica:
Data: Dilluns, 30 de gener de 2017  Hora: 19,30 h (7,30 nit)
Lloc:  Casa Consistorial
 
                                                                            ORDRE DEL DIA:
 
1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:
 
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 15 i 28 de novembre de 2016, el 13 de desembre de 2016 i del dia 3 de gener de 2017.
1.2  Donar compte dels decrets 540/2016, de 29 de novembre, i  002/2017, de 3 de gener, sobre presentació d’al·legacions a Inspecció de Treball i Seguretat Social pel tema dels convenis amb els tècnics municipals.
1.3  Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2016, presentat pels serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.
1.4  Donar compte dels decrets números 500, 517, 524, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 537, 539, 543, 544, 545, 547, 548, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 581 de 2016 i el número 6 de  2017.
1.5  Donar compte dels decrets 546 i 561/2016 i informació sobre consulta bous al carrer de desembre de 2016.
1.6  Acceptació de la delegació per a contractar l’obra del Pla de Camins i Vials (PCV), bienni 2016-2017.
1.7  Moció presentada per l’Alcaldia per reclamar ajudes per reposar els danys causats pel temporal de desembre de 2016 en les platges de la Comunitat Valenciana.
1.8  Moció presentada pel portaveu d’EUPV sobre la pobresa energètica.
1.9  Mocions presentades per la portaveu de PSE, Immaculada Cunyat, sobre:
a) Rebaixa de les barreres electorals.
b) La informació de la gestió municipal, regidories i òrgans col·legiats municipals i supramunicipals.
2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
3. TORN D’INTERVENCIONS
            La qual cosa, com a secretari li notifique.
            Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.