Simat de la Valldigna

Notícia

Convocat el Ple de maig

S'ha convocat Ple en sessió ordinària, previst per al proper dilluns, 29 de maig, a les 19,30 hores.

A continuació, podreu informar-se dels temes a tractar en el següent ORDRE DEL DIA:

1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació de l‘acta de la sessió celebrada el dia 27 de març de 2017.
1.2 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP), del primer trimestre de 2017, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de juliol.
1.3 Ratificació, si procedeix, del Decret 189/2017, sobre “Voluntariat Ambiental: Serres de la Valldigna 2017”.
1.4 Aprovar l’adhesió a la xarxa ADLs de DIVALTERRA
1.5 Donar compte dels decrets números 133,134,136,142,143,144,147,152,154, 159,161,162,165,167,168,171,185,186,194,196 de 2017.
1.6 Informació i documentació sobre el Fons de Cooperació Municipal per 2017.
1.7 Expedient instruït en virtut d’ordenança de la taxa per drets d’examen.
1.8 Expedient instruït en virtut d’aprovació del projecte bàsic d’instal·lació integral col·lectiva per reg localitzat presentat per la Comunitat de Regants de les Fonts Major i Menor.
1.9 Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei públic d’assistència i estada a l’Escoleta Infantil Municipal.
1.10 Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2017/SEC/02.
1.11 Mocions presentades per la portaveu de PSE:
a) Sobre reinversió del superàvit a l’Administració Local per a millora dels serveis públics i execució d’inversions prioritàries.
b) Per exigir inversions justes de l’Estat Espanyol al País Valencià.

1.12 Moció presentada pel portaveu d’EUPV:
a) Sobre el rebuig a l’acord CETA i als tractats TTIP i TISA.

2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL
2.1 Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener 2017.

3. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

4. TORN D’INTERVENCIONS