Simat de la Valldigna

Notícia

El Ple de l'Ajuntament aprovarà les 11 al.legacions al PGE de Simat

El proper dilluns, 3 de juliol, es tractaran les onze al.legacions presentades al Pla General Estructural(PGE).
Serà a les 19,30 h. i en sessió extraordinària.
A continuació podeu llegir l'ORDRE DEL DIA:

1.1 Expedient instruït en virtut de resolució de les al.legacions presentades durant el període d'informació de la versió preliminar del PGE de Simat i l'Estudi Ambiental i Territorial estratègic i requeriment al tècnic redactor del PGE per tal que aporte la proposta final del PGE i l'expedient d'Avaluació Ambiental i Territorial Estrategic.

1.2 Determinació dels dies festius laborals per a 2018.

1.3 Expedient instruït en relació amb el Compte General de l'Entitat de l'exercici 2016.

1.4 Expedient de Modificació de Crèdits número 2017/SEC/03, en la modalitat de crèdits extraordinaris.

1.5 Ratificació, si procedeix, del Decret número 244/2017, sobre reconeixement extrajudicial de crèdits de factura d'exercicis anteriors.


El nostre col.lectiu considera molt inapropiat tractar aquest tema durant un Ple en sessió extraordinària, atès que les persones i entitats al.legants, no podran parlar en cap moment.
La participació ciutadana l'entenem d'altra manera.

Convidem a la ciutadania a assistir al Ple.