Simat de la Valldigna

Notícia

Convocatòria de Ple en sessió ordinària

  • Ajuntament de Simat de la Valldigna
S'ha convocat Ple en sessió ordinària per al proper dilluns, 25 de setembre a les 19,30 hores.

La regidora del nostre grup municipal, Imma Cunyat, defensarà una moció per rebutjar el recurs que va posar el Govern espanyol contra el decret de la Generalitat Valenciana sobre l'ús del valencià a les administracions del País Valencià. El Govern central no li sembla bé que quan una administració valenciana es dirigisca a una homòloga de Catalunya o les Illes Balears, ho faça en valencià. Ho justifiquen dient que el valencià és oficial sols a València i no a Catalunya i les Illes. Haurem d'ensenyar-li al govern de l'estat espanyol què diu la "Real Academia Española"( RAE). El català que parlem al País Valencià s'anomena valencià. 

A continuació podeu llegir l'ORDRE DEL DIA.

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em confereix en eixa condició, convinc a convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, a celebrar amb les dades i l’ordre del dia que tot seguit s’indica:

Data: Dilluns, 25 de setembre de  2017                         Hora: 19,30 h (7,30vesprada)
Lloc:  Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

1.    ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1.         Examen i aprovació, si procedeix,  de l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el 31 de juliol de 2017.
1.2.         Presa de possessió de la  nova regidora, Debora Cabanes Ripoll.
1.3.         Compte General de 2016.
1.4.         Donar compte del decret 411/2017, sobre l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per 2018.
1.5.         Donar compte del decret número 363/2017, de 2 d’agost  sobre nomenament d’alcalde accidental.
1.6.         Donar compte de la revisió de la liquidació definitiva de la Participació de Tributs de l’Estat de 2014.
1.7.         Donar compte de la liquidació definitiva de la Participació de Tributs de l’Estat de 2015.
1.8.         Donar compte del decrets número 340, 342, 343, 349, 351, 356, 359, 365, 375, 376 i 405 de 2017.
1.9.         Expedient de modificació de crèdits 2017/SEC/04, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris.
1.10.       Donar compte del Decret número 416/2017, sobre reconeixement extrajudicial de crèdits de factures d’exercicis anteriors.
1.11.       Moció presentada pel portaveu de Compromís, Vicent Ribera, per un finançament just.
1.12        Moció presentada per la portaveu de PSE, Immaculada Cunyat, per rebutjar el recurs del govern espanyol contra el decret del Consell de la Generalitat sobre l’ús del valencià a
               les administracions del País Valencià

2.    ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.

2.1.         Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal                      assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener 2017.

3.    ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

4.    TORN D’INTERVENCIONS

El Ple és públic i l'assistència al Ple és lliure. Atès que és una sessió ordinària, la ciutadania pot demanar la paraula en el torn d'intervencions, en el punt 4.

Esperem la vostra assistència.