Teià

Notícia

Programa electoral d'Esquerra Teià - Eix 3: Territori

Programa electoral - Eix 3: Territori
Programa electoral - Eix 3: Territori
Des d’Esquerra apostem per una planificació de l’espai públic que generi cohesió social, per un creixement sostenible del municipi, prestant especial atenció en la preservació de l’entorn natural.

L’aprovació inicial del POUM ja establia aquests criteris. La propera legislatura caldrà vetllar per seguir mantenint aquests criteris en matèria urbanística, de medi ambient i mobilitat.


Urbanisme

32. Vetllar per l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), tot respectant els criteris de l’aprovació inicial: cohesió social, sostenibiilitat i protecció de l’entorn natural.

33. Vetllar per l’aprovació dels Plans Urbanístics de Millora Urbana al sector de la Muntanya (Delícies, Santa Fe–Paradís-Assumpció i Gran Vista-Les Nogueres), amb l’objectiu que s’hi desenvolupin les infrastructures bàsiques (clavegueram, abastiment d’aigua, enllumenat, etc).

34. Executar el projecte de soterrament del tram urbà de la Riera, amb partida pressupostària aprovada pel Ministeri de Medi Ambient, amb l’objectiu d’acondicionar i millorar el clavegueram obsolet del passeig de la Riera, d’acord amb el projecte executiu i de mobilitat redactat per
l’Agència Catalana de l’Aigua.


Medi Ambient

35. Desenvolupar polítiques d’eficiència energètica a partir del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) elaborat per la Diputació de Barcelona, fent èmfasi especial en l’estalvi en edificis municipals i enllumenat públic.

36. Mantenir la implicació directa del govern municipal en la gestió del Consorci del Parc Serralada Litoral, amb l’objectiu de vetllar conjuntament per la conservació del nostre entorn natural: xarxa de camins, gestió forestal, protecció de la biodiversitat, etc.

37. Promoure polítiques de gestió de l’aigua amb criteris de sostenibilitat.


Mobilitat

38. Rebutjar el projecte de Ronda del Maresme, apostant per mesures alternatives: millora del transport públic (tren i autobús), alliberament del peatge de la C-32, creació d’un carril Bus–VAO, i construcció d’accessos de Teià a la C-32.

39. Adoptar mesures de millora de la mobilitat a l’entorn dels centres educatius (Escola El Cim i Institut). Potenciar l’ús dels camins escolars per a l’accés a peu.*

40.
Potenciar l’ús del transport públic amb campanyes de sensibilització i difusió i polítiques de descomptes, i estudiar la possibilitat de mancomunar el servei amb Alella i El Masnou. Vetllar per l’ampliació de la freqüència de pas del Bus Nit i del bus directe Teià – Barcelona, i per l’arribada del Bus Nit de Mataró (N-80).


* Les propostes marcades amb l’asterisc són aquelles que han sorgit de les trobades de participació mantingudes amb entitats, associacions i col•lectius diversos.