Teià

Notícia

ERC critica la manca de rigor de CiU en relacio amb el projecte de rehabilitació de la masia de Can Llaurador

Davant de les notícies aparegudes a la premsa i a diversos mitjans informatius en relació amb un possible replanteig del projecte executiu de la rehabilitació de la masia de Can Llaurador com a seu de l’Arxiu Històric Municipal i d’un servei de cafeteria vinculat al projecte de la futura biblioteca i parc de Can Llaurador, l’alcalde, Andreu Bosch, en nom del govern municipal (ERC i PSC), va fer les següents puntualitzacions a les observacions formulades per CiU en el Ple del passat 3 d’octubre:

1. El Grup Municipal de CiU va votar favorablement el 13 de juliol al projecte executiu que fixava, entre altres qüestions, que la masia de Can Llaurador seria la seu de l’Arxiu Històric Municipal (a la primera planta i amb dependències a la planta baixa), a més d’ubicar a la planta baixa un servei de bar cafeteria, necessari per a un equipament cultural i de lleure que reuneix biblioteca, parc i arxiu històric.

2. Durant el període d’informació pública del projecte, ni CiU ni cap altra grup municipal no van presentar al•legacions, com tampoc no se’n va rebre cap de persones o entitats externes a l’administració municipal.

3. La destinació de la masia de can Llaurador com a futura seu de l’arxiu històric municipal era públicament coneguda amb anterioritat a la presentació pública del projecte executiu el passat 15 de setembre. De fet, ja es va anunciar a l’octubre de 2005, ara fa un any, quan es va seleccionar la proposta d’avantprojecte de la biblioteca pública de Teià, d’acord amb la informació apareguda en el Butlletí municipal núm. 96 d’octubre-desembre de 2005 (pàg. 7) i al web municipal.

4. La afirmació de CiU (d’acord amb l’escrit presentat a l’Ajuntament de Teià signat pel seu portaveu, de data 29 de setembre de 2006) que la “ubicació de la cafeteria-bar a la masia de Can Llaurador trenca la unitat històrica-cultural que es volia donar a aquest equipament (masia)”, és una opinió respectable però extemporània, que no ha fet constar amb anterioritat a la data de l’escrit i del Ple del passat 3 d’octubre quan n’ha tingut l’oportunitat política i administrativa. És més, dos mesos abans, CiU dóna el vot favorable al projecte que preveia aquest doble ús de la masia, d’acord amb el projecte redactat per Sergi Gòdia i Berta Barrio.

5. La superfície útil a la planta baixa de la masia és de 166,15 m2, i de 164,79 a la primera planta, on s’ubicarà pròpiament la seu de l’arxiu històric (sala de treball, àrea de conservació, àrea d’ingrés, sala de treball, magatzem i maquinària). A la planta baixa, s’hi ubicaran dependències annexex a l’arxiu històric (recepció, despatx consulta, despatx tècnic de l’arxiu i servei); el bar cafeteria ocuparà únicament 110 m2 de la planta baixa. És inviable arquitectònicament que aquest espai sigui destinat a un museu municipal, tal com proposa ara CiU, que en el seu escrit no n’especifica la tipologia museològica ni museogràfica.

6. En aquest sentit, l’actual equip de govern ha impulsat l’edifici de Ca la Cecília com a seu d’un museu municipal, avui centrat en el Fons Antoni Batllori Jofré i en les exposicions que giren a l’entorn d’aquest museu especialitzat, a més de seu del Ganivet i Laboratori Arqueològic Municipal. Per altra banda, el Projecte CELLA VINARIA preveu un museu i un centre d’interpretació específic a la zona d’equipaments que hi ha a tocar del jaciment de Vallmora, que vol ser un referent únic des d’un punt de vista turístic i cultural per explicar els orígens i el comerç del vi a l’època romana.

7. Davant el risc d’incendi a què al•ludeix el grup municipal de CiU, val a dir que el projecte d’aquest equipament ha comptat amb la verificació de l’Oficina Tècnica de Cooperació de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitage i del Servei de Biblioteques de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a més del vistiplau dels Serveis Tècnics Municipals.

8. El Ple del passat 3 d’octubre va aprovar per unanimitat el plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria de concurs per a la contractació de les obres de la biblioteca i les de la 1a fase del parc i de rehabilitació de la masia de Can Llaurador, d’acord amb el projecte executiu aprovat per Ple el 13 de juliol, també per unanimitat.
Andreu Bosch i Rodoreda

Teià, 8 d’octubre de 2006.