Térmens

Notícia

L'Ajuntament va tancar el 2010 amb un dèficit de més de 360.000 euros

Vista de l'Ajuntament de Térmens
Vista de l'Ajuntament de Térmens
Els comptes del 2010 aprovats pel ple de l'Ajuntament i presentats a la Sindicatura de Comptes ara fa sis mesos mostren un resultat entre despeses i ingressos de -368.566 €. Aquesta és la dada més destacable dels darrers comptes pre-sentats per l'Ajuntament de Térmens, en què els ingressos (1.710.771,46 €) van ser molt inferiors a les despeses (2.079.338,11 €).

Una de les causes d'aquesta variació entre pressupostat i executat rau en el fet que l'Ajuntament va fer quadrar els pressupostos del 2009 preveient obtenir 378.000 € de la venda de terrenys, en plena crisi econòmica -sent finalment els ingressos només de 4.000 €-. Els ingressos no van arribar i les despeses van mantenir-se.

Una segona dada a destacar és la diferència entre els diners que s'han de cobrar a curt termini a l'Ajuntament i els diners que s'han de pagar a curt termini (actiu i passiu circulant). Aquesta diferèn-cia és també negativa (-160.000 €). Aquesta dada explica les tensions de tre-soreria, o el que popularment explica si hi ha diners o no a la caixa.

Així doncs, les factures i obligacions que s'han de pagar a pocs mesos vista (509.872 €) són molt superiors als ingressos i drets pendents de cobrar (346.288 €). Analitzant aquestes dades, tot fa preveure que el dèficit del consis-tori continuï augmentant i els proveïdors tardin a cobrar per manca de diners líquids.
Una altra xifra a destacar dels comptes aprovats és el fet que el saldo de dubtós cobrament (54.262,13 €) sigui idèntic tant el 2009 com el 2010, obviant qualsevol tipus de consolidació d'aquest deute. Tot i ser correcte no fer-ho, sí que és recomanable reconèixer com a pèr-dua els deutes de més de 4 anys, ja que és un dret que l'Ajuntament difícilment acabarà cobrant.

Des d’ERC Térmens, creiem que ens trobem davant una situació econòmi-ca força preocupant. I és que tot i no estar pràcticament endeutats amb caixes o bancs, la diferència exage-rada entre despeses i ingressos fa preveure un futur encara pitjor, si no es prenen mesures assumibles, co-herents i racionals.