Torelló

Documents

Esmena a la totalitat que presenta el grup municipal d’ERC-JpT-AM a la moció presentada per PxC per declarar Torelló municipi lliure de desnonaments
La crisi econòmica i financera ha afectat directament moltes famílies que han vist i veuen perillar els seus habitatges i en molts casos, quedant-se pràcticament sense futur. Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012: “A l'Estat espanyol s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007 i, l’any 2011, es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major part dels impagaments registrats a l'Estat espanyol, el 70%, tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a persones immigrades”.
El comportament antisocial d’entitats bancàries i una legislació no ajustada a un context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma social, que ha estat reconeguda pels diversos agents. En aquest sentit, la Asociación Española de Banca, en un comunicat fet públic el passat 12 de novembre, reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys, en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies d’extrema necessitat.
Els ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes, no podem restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica abusiva d’entitats bancàries.
Des de l’ajuntament de Torelló s’ha obert una via d’interlocució amb la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) d’Osona, així com també està alerta des dels Serveis Social a qualsevol demanda de suport en cas de desnonament.
La PAH va iniciar na recollida de signatures per impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dació en pagament i que inclou reconèixer la dació en pagament el fet d’entregar l’habitatge a l’entitat bancària, a la qual se li té l’hipoteca, a canvi de quedar lliure de deute; la paralització dels desnonaments sempre que es tracti de l’habitatge habitual i l’impagament del préstec hipotecari sigui la causa de motius aliens a la pròpia voluntat, i al dret a l’executat a seguir residint a l’habitatge pagant un lloguer no superior al 30% dels seus ingressos mensuals, per un període de 5 anys, tal com ho explica la web del Tercer Sector de Catalunya. La ILP va recollir el suport d’un total de 1.402.854 signatures i va ser accpetada a tràmit pel Congrés.
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret, emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d’atemptat a un dret fonamental com és el de l’habitatge.
L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol•licitada per un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a què l’òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el consumidor perdi l’habitatge i, per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior.
 
És per totes aquestes raons que proposem al Ple de l’Ajuntament els següents ACORDS:
PRIMER.- Donar suport als principis de la ILP de la dació en pagament, acceptada a tràmit al Congrés dels Diputats, que demana la dació en pagament en efectes retroactius, la paralització dels desnonaments, sempre que es tracti de l’habitatge habitual i l’impagament del préstec hipotecari sigui a causa de motius aliens a la pròpia voluntat, i la fórmula del lloguer social pels afectats pel desnonament pagant un lloguer no superior al 30% dels seus ingressos mensuals, per un període de 5 anys.
SEGON.- Mantenir la interlocució entre l’ajuntament de Torelló i la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) d’Osona.
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència habitual a la qual es puguin acollir les persones que pertanyen a tots els col·lectius veritablement vulnerable i, a més, que aquesta suspensió es mantingui fins que no es promulgui una nova normativa hipotecària i d’enjudiciament civil, adaptada a la Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres altres mesures, la dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries i la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social.
QUART.- Sol·licitar, al Jutge Degà del partit judicial, que faci arribar mensualment als Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.
CINQUÈ.- Sol·licitar, al Jutge Degà del partit judicial, la suspensió de qualsevol acte de
desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors.
SISÈ.- Informar a les oficines locals d’entitats financeres del rebuig de l’ajuntament de Torelló als desnonaments.
SETÈ.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al President i als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Jutge Degà del partit judicial, als directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest terme municipal i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.